Nyheter

Sök SHS märken och stipendier

Årligen delar studentkåren samt olika understödsföreningar ut diverse märken och stipendier till dess medlemmar för att belöna studerandes förtjänst för deras insats för att främja verksamheten på SHS.

Mottagare av stipendier och märken kungörs traditionsenligt vid SHS Årsfest den 24:e februari 2024.

Nedan finner du en lista på märken och stipendier samt beskrivningar på de som du kan nominera en studerandevän vid Hanken till, samt de som kan sökas för eget gynnande. 

Alla ansökningar och motiveringsbrev för SHS märken och stipendier 2024 skickas till ansokan@shs.fi senast den 7.1.2024 kl. 23:59. Niord och Solrosen stipendierna har DL 11.1.24.

Märken:

Stora kårnålen i silver

 • Utdelas till styrelsemedlem, fullmäktigeledamot, kommittéordförande, kåraktiv, kårmedlem eller annan person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla.
 • Förslag om utdelande av märket inlämnas skriftligen av fem (5) närvaroanmälda kårmedlemmar, styrelsemedlem, medlem av äldremannarådet, fullmäktigeledamot eller medlem av märkes- och stipendienämnden till märkes- och stipendienämnden.

Stora kårnålen i brons

 • Utdelas till en teamledare eller medlem av kommitté, klubb, specialförening, fullmäktige, utskott eller annan person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla.
 • Förslag om utdelande av märket inlämnas skriftligen av tre (3) närvaroanmälda kårmedlemmar, styrelsemedlem, medlem av äldremannarådet, fullmäktigeledamot, förtroendevald eller medlem av märkes- och stipendienämnden till märkes- och stipendienämnden.

Lilla förtjänstmärket

 • Utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla.
 • Förslag om utdelande av märket inlämnas skriftligen av fem (5) närvaroanmälda kårmedlemmar, styrelsemedlem, medlem av äldremannarådet, fullmäktigeledamot eller medlem av märkes- och stipendienämnden till märkes- och stipendienämnden.

Kamratsskapsmärket

 • Utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen ”god kamrat” och som har befrämjat god Hanken-anda.
 • Förslag på mottagare av kamratskapsmärke framställs av närvaroanmäld kårmedlem och inlämnas till märkes- och stipendienämnden. 

Kåraktivitetsmärket

 • Utdelas till en medlem av kommitté, klubb, specialförening, fullmäktige, utskott eller annan person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla.
 • Förslag om utdelande av märket inlämnas skriftligen av två (2) närvaroanmälda kårmedlemmar, styrelsemedlem, medlem av äldremannarådet, fullmäktigeledamot, förtroendevald eller medlem av märkes- och stipendienämnden till märkes- och stipendienämnden.

Intressebevakningsmärket i guld

 • Intressebevakningsmärket i guld utdelas till studentkårsmedlem som genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Universitetskollegiet, Hankens Styrelse, Akademiska rådet eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. 
 • Förslag om utdelande av märket inlämnas alltid skriftligen av sittande utbildningspolitiskt ansvarige i studentkårens styrelse. Förslag om utdelande av märket kan även framställas av tre (3) närvaroanmälda kårmedlemmar, styrelsemedlem, medlem av äldremannarådet, fullmäktigeledamot eller medlem av märkes- och stipendienämnden till märkes- och stipendienämnden. 

Intressebevakningsmärket i silver

 • Intressebevakningsmärket i silver utdelas till studentkårsmedlem genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Hankens institutionsråd eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. 
 • Förslag om utdelande av märket inlämnas alltid skriftligen av sittande utbildningspolitiskt ansvarige i studentkårens styrelse. Förslag om utdelande av märket kan även framställas av tre (3) närvaroanmälda kårmedlemmar, styrelsemedlem, medlem av äldremannarådet, fullmäktigeledamot eller medlem av märkes- och stipendienämnden till märkes- och stipendienämnden. 

Minnesmärket Jalles Horn

 • Jalle Storgårds minnespris ”Jalles Horn” delas ut till en person som inom studentkårens verksamhet uppfyller något eller några av följande kriterier; främjat de akademiska och studentikosa traditionerna, bidragit till knytande och skötande av de internationella kontakterna, bistått i skötseln av Casa Academica, bidragit till arrangemangen kring årsfesten.
 • Förslag till mottagare av priset kan göras av studentkårens styrelse, stipendienämnd och av envar studentkårmedlem. Minnespriset söks inte. Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

Stipendium:

Kårstipendium (250 euro)

Kårstipendium kan sökas och delas ut till studerande som förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa. Kårstipendium kan utdelas till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng. Vid utdelande av kårstipendium beaktas härtill enbart studentkårsmeriter. Till ansökan skall bifogas studieutdrag och förteckning över den sökandes studentkårsmeriter.

KårAmbassadörStipendiet (2000 euro)

KårAmbassadörStipendiet tilldelas studerande som för en slutexamen eller nyligen är utexaminerade vid Hanken. Det utdelas till person med enastående framgång och personlig prestation inom t.ex. idrott, kultur, näringsliv eller samhället, eller; som fungerat som ambassadör för att sammanföra SHS med andra studentkårer, samfund, föreningar eller näringslivet eller; som genom studieutbyte samarbetat med utländska högskolor, universitet eller studentkårer och öppnat nya möjligheter för hankeiter. 

Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendiernas storlek fastställs av Understödsföreningens styrelse. Poster inom studentkåren som kvalificerar för stipendiet är 

fullmäktigeordförande, CN ordförande, CN skattmästare, ordförande för Årsfestkommittén, Informationskommitténs ordförande, Exchange Committee ordförande, Gulnäbbskommittéens ordförande, IHD ordförande, Idrottskommitténs ordförande, Programkommitténs ordförande, SSHV:s ordförande, Masters’ Committee ordförande, Centralvalsnämndens ordförande, samt enskilda styrelsemedlemmar. 

Ansökningarna rangordnas enligt kåraktivitet och stipendierna kan denna gång ansökas av personer som innehaft någon av de ovannämnda posterna under året 2023 och avslutat sitt uppdrag.

Niord rf:s stipendium (250 euro)

Ekonomföreningen Niord rf lediganslår två stipendium på 250 euro för studerande vid Hanken i Helsingfors. Stipendiet delas ut åt en hankeit som aktivt synts i SHS eller i Hankens verksamhet och bidragit till att upprätthålla den goda imagen. Även udda projekt kan premieras. Stipendiet delas ut under den solenna akten på SHS årsfest den 24 februari 2024. Sök eller nominera till Niord stipendiet senast 11.1.24.

Solrosens stipendium

Studerar du ett främmande språk? Är du intresserad av att resa och lära känna nya kulturer och traditioner?

Föreningen Solrosen lediganslår ett stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors.

Stipendiet är inriktat för studerande med stort intresse för språk och andra kulturer, speciellt i spansktalande länder. Stipendiet tilldelas en studerande som tänker göra en utlandsresa, resa för språkstudier eller utbytesstudie till ett spansktalande land.

Det årliga stipendiet kommer att delas ut under den solenna akten på SHS årsfest 24 februari 2024.

Du kan söka stipendiet för din egen del eller för någon annan. Skicka en motiverad ansökan på vem som är Solros stipendiets nästa mottagare senast den 11.1.2024 till ansokan@shs.fi.

Alla ansökningar och motiveringsbrev för SHS märken och stipendier 2024 skickas till ansokan@shs.fi . DL är 7.1.2024 för alla märken och stipendier, med undantag för Niord och Solrosen som har DL 11.1.24.

Vid frågor eller angelägenheter gällande SHS märken och stipendier samt dess utdeltningar kan hänvisas till Generalsekteraren (gensek@shs.fi)