Fullmäktige

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av maximalt 20 ordinarie medlemmar och 20 suppleanter som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa och platsfördelning bestäms enligt hur rösterna i valet faller.

För mandatperioden 2022-2023 valdes 16 ordinarie och 10 suppleanter i Helsingfors valförbund, 4 ordinarie medlemmar men inga suppleanter i Vasa valförbund samt en fristående kandidat som fungerar som suppleant. Det betyder att det till fullmäktige valdes 20 ordinarie och 11 suppleanter. På grund av förhinder har dock fem ordinarie medlemmar ersatts av suppleanter, som fått ordinarie status, och en suppleant är förhindrad att utöva sitt mandat i fullmäktige, vilket betyder att fullmäktige till och med 31.12.2022 har 20 ordinarie medlemmar och fem suppleanter.

Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst tio (10) närvaroanmälda studentkårsmedlemmar. Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen.

Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS. Mötena hålls alltid på båda orterna. Varje år kommer dock Vasa ledamöter till Helsingfors för utbildning & konstituerande möte och det är även en tradition att Helsingfors ledamöter åker upp till Vasa att hålla möte där kring Pampas Nationaldagsfirande.

Du som närvaroanmäld kårmedlem kan påverka fullmäktiges arbete och beslut bäst med att ställa upp i fullmäktigevalet. Du kan också påverka på följande sätt:

● Rösta i fullmäktigevalet
● Ta kontakt med den kandidat du röstade på
● Ta kontakt med fullmäktiges presidium
● Samla ihåg underskrift av minst 10 studentkårsmedlemmar och skicka in en motion – fullmäktige behandlar det på nästa möte.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Presidiet uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (referat och protokoll finns på hemsidan under Protokoll och Regelverk) eftersom många av dem påverkar alla SHS medlemmar. Vi hoppas att det kommande året präglas av öppna och givande diskussioner där vi kan föra studentkåren framåt.

SHS slagord är ”Finlands roligaste studentkår” – vi vill att alla ska anse att detta stämmer och att kåren ska jobba med det i åtanke.

Presidiet vill ännu betona att alla fullmäktigemöten är öppna för alla studentkårsmedlemmar. Därmed är du mer än välkommen att komma och lyssna på vad som diskuteras och vilka beslut som tas på mötena.

Mötestider och -platser hittar du alltid minst 10 dagar före mötet på shs.fi.

Hoppas vi höres och synes under årets lopp!

Mvh.

Emma, Emilia och Sofie
Fullmäktige Presidium 2022-202
3

Emma Lindvall
Fullmäktiges ordförande 2022-202
3
Emilia Sparf
Fullmäktiges första vice ordförande 2022-2023

Sofie Eriksson
Fullmäktiges andra vice ordförande och ordförande för Stora Utskottet 2022-202
3

Fullmäktigeledamöter mandatperioden 2022-2023

Ordinarie medlemmar (valförbund):

Ville Ruokonen (Helsingfors)
Ida Havunta (Helsingfors) – ersatt av suppleant t.o.m. 31.12.2022
Selma Lumio (Helsingfors) – ersatt av suppleant t.o.m. 31.12.2022
Tobias Holmberg (Vasa)
Cecilia Dahlberg (Helsingfors)
Emma Lindvall (Helsingfors)
Rasmus Gustafsson (Helsingfors)
Emilia Winqvist (Helsingfors) – ersatt av suppleant t.o.m. 31.12.2022
Julia Therman (Vasa)
Mia Klemetti (Helsingfors)
Anton Mattsson (Helsingfors) – ersatt av suppleant t.o.m. 31.12.2022
Emil Creutz (Helsingfors)
Johannes Lövdahl (Vasa)
Emma Joutsila (Helsingfors)
Pia Blomqvist (Helsingfors) – ersatt av suppleant t.o.m. 31.12.2022
Sofie Eriksson (Helsingfors)
Jesper Rajakangas (Helsingfors)
Emilia Sparf (Vasa)
Nicolina Massa (Helsingfors)
Akseli Ahvenainen (Helsingfors)
Richard Helsingius (Helsingfors) – t.o.m. 31.12.2022
Noel Rönnberg (Helsingfors) – t.o.m. 31.12.2022
Oskar Eskman (Helsingfors) – t.o.m. 31.12.2022
Jonatan Stenberg (Helsingfors) – t.o.m. 31.12.2022
Ellen Lönnqvist (Helsingfors) – t.o.m. 31.12.2022

Suppleanter (valförbund):

Hampus Nordin (Helsingfors) – beaktas inte som suppleant t.o.m. 31.12.2022
Valtter Kivinen (Helsingfors)
Aliisa Lundén (Helsingfors)
Frida Winberg (Helsingfors)
Adeliina Parikka (Helsingfors)
Jenna Lampinen (fristående kandidat)