Fullmäktige

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av maximalt 18 ordinarie medlemmar och 18 suppleanter som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa och platsfördelning bestäms enligt hur rösterna i valet faller.

För mandatperioden 2023-2024 valdes 13 ordinarie och 2 suppleanter i Helsingfors valförbund, 5 ordinarie medlemmar och 4 suppleanter i Vasa valförbund samt två fristående kandidater som fungerar som suppleanter. Det betyder att det till fullmäktige valdes 18 ordinarie och 8 suppleanter.

Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst 16 närvaroanmälda studentkårsmedlemmar. Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen.

Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS. Mötena hålls alltid på båda orterna. Varje år kommer dock Vasa ledamöter till Helsingfors för utbildning och konstituerande möte och det är även en tradition att Helsingfors ledamöter åker upp till Vasa att hålla möte där kring Pampas Nationaldagsfirande.

Du som närvaroanmäld kårmedlem kan påverka fullmäktiges arbete och beslut bäst med att ställa upp i fullmäktigevalet. Du kan också påverka på följande sätt:

● Rösta i fullmäktigevalet
● Ta kontakt med den kandidat du röstade på
● Ta kontakt med fullmäktiges presidium
● Samla underskrifter av minst 16 studentkårsmedlemmar och skicka in en motion till fullmäktiges ordförande – fullmäktige behandlar det på nästa möte.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Presidiet uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (Studentkåren -> Protokoll och Regelverk) eftersom de påverkar dig. Vi värdesätter öppna och givande diskussioner där vi kan föra studentkåren framåt.

SHS slagord är ”Finlands roligaste studentkår” – vi vill att alla ska anse att detta stämmer och att kåren ska jobba med det i åtanke.

Presidiet vill ännu betona att alla fullmäktigemöten är öppna för alla studentkårsmedlemmar. Därmed är du mer än välkommen att komma och lyssna på vad som diskuteras och vilka beslut som tas på mötena.

Mötestider och -platser hittar du alltid minst 10 dagar före mötet på shs.fi.

Hoppas vi höres och synes!

Mvh.

Emilia, Philip och Emilia
Fullmäktige Presidium 2023-2024

Emilia Winqvist
Fullmäktiges ordförande 2023-2024
Philip Höstman
Fullmäktiges första vice ordförande 2023-2024

Emilia Jansén
Fullmäktiges andra vice ordförande och ordförande för Stora Utskottet 2023-2024

Fullmäktigeledamöter mandatperioden 2023-2024

Ordinarie medlemmar (valförbund):

Emilia Winqvist (Helsingfors)
Emilia Jansén (Helsingfors)
Amanda Åström (Vasa)
Erik Carlhielm (Helsingfors)
Anton Mattsson (Helsingfors)
Micke Karlsson (Vasa)
Jonatan Stenberg (Helsingfors)
Cecilia Dahlberg (Helsingfors)
Thomas Kaski (Vasa)
Sofie Eriksson (Helsingfors)
Madicken Heiskanen (Helsingfors)
Philip Höstman (Vasa)
Katleen Walsdorff (Helsingfors)
Victor Dahlberg (Helsingfors)
Onni-Mithra Ingus (Vasa)
Veeti Ståhlberg (Helsingfors)
Jenna Lampinen (Helsingfors)
Eva Salovaara (Helsingfors)

Suppleanter (valförbund):

Milla Ilmarinen (Vasa)
Ellen Lönnqvist (Helsingfors)
Aliisa Lundén (Helsingfors)
Isabel Karlsson (Vasa)
Hanna Udd (Vasa)
Jiri Wrangell (Vasa)
Alma Portin (fristående kandidat)
Emil Creutz (fristående kandidat)

Närvarostatistik för fullmäktige ser ni här