Fullmäktige

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av 20 medlemmar som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst tio (10) närvaroanmälda studentkårsmedlemmar.

Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen. Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS.

Om du vill påverka fullmäktiges arbete eller beslut är lättaste sättet att komma ihåg att rösta i fullmäktigevalet som hålls varje höst, eller varför inte själv ställa upp i valet! Under fullmäktiges verksamhetsperiod påverkar du enklast genom att helt enkelt tala med den kandidat du röstade på i valet eller ta kontakt med ordförande. Som tidigare nämnts kan närvaroanmälda studentkårsmedlemmar även lämna in motioner (med minst 10 underskrifter) till fullmäktige som sedan behandlas på nästa möte.

Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa, platsfördelning bestäms enligt hur rösterna i valet faller.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter, ris eller ros – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Jag uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (referat och protokoll finns på shs.fi) eftersom att många av dem påverkar alla SHS medlemmar. Jag hoppas att det kommande året präglas av öppna och givande diskussioner där vi kan föra studentkåren framåt. SHS slagord är ”Finlands roligaste studentkår”, jag vill att alla skall anse att detta stämmer och att kåren skall jobba med detta i åtanke.
Förhoppningsvis ses och hörs vi under året!
 

Lydia Nystén, vice ordförande
lydia.nysten@shs.fi
Henna Konsti,
ordförande
Henna.konsti@shs.fi
Linn Björkholm, andra vice ordförande och fullmäktiges stora utskotts ordförande
linn.bjorkholm@shs.fi