Fullmäktige

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av 20 ordinarie
medlemmar och 20 suppleanter som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst.
Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice
ordförande. Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa, platsfördelning
bestäms enligt hur rösterna i valet faller. I år är vi 15 ordinarie samt 10 suppleanter i Helsingfors och 5 ordinarie medlemmar med 3 suppleanter i Vasa.


Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst tio (10) närvaroanmälda studentkårsmedlemmar. Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen.

Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS. Mötena hålls alltid på båda orterna. Varje år kommer dock Vasa ledamöter till Helsingfors för utbildning & konstituerande möte och det är även en tradition att Helsingfors ledamöter åker upp till Vasa att hålla möte där kring Pampas Nationaldagsfirande.

Du som närvaroanmäld kårmedlem kan påverka fullmäktiges arbete & beslut bäst med att ställa upp i Fullmäktigevalet. Du kan också påverka på följande sätt:


● Rösta i Fullmäktigevalet (förhandsröstning 17-21.10.2020, valdagar 22-23.10.2020)
● Ta kontakt med den kandidat du röstade på
● Ta kontakt med Fullmäktiges presidium
● Samla ihåg underskrift av minst 10 studentkårsmedlemmar och skicka in en motion –
Fullmäktige behandlar det på nästa möte.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Jag uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (referat och protokoll finns på hemsidan under Protokoll och Regelverk) eftersom många av dem påverkar alla SHS medlemmar. Jag hoppas att det kommande året präglas av öppna och givande diskussioner där vi kan föra studentkåren framåt.

SHS slagord är ”Finlands roligaste studentkår” – jag vill att alla skall anse att detta stämmer och att kåren skall jobba med detta i åtanke.

Jag vill ännu betona att alla fullmäktigemöten är öppna för alla studentkårsmedlemmar.
Därmed är du mer än välkommen att komma och lyssna på vad som diskuteras och vilka beslut som tas på mötena.

Mötestider och -platser (Hfors & Vasa, under 2020 även online) hittar du alltid minst 10 dagar före mötet på shs.fi.

Hoppas vi höres och synes under årets lopp!

Mvh,

Nicolina, Lydia och Emilia
Fullmäktige Presidium 2020-2021

Nicolina Massa
Fullmäktigeordförande 2020-21
Lydia Nystén
Fullmäktige vice- ordförande 2020-21

Emilia Hattula
Fullmäktige andra vice- ordförande och ordförande för Stora Utskottet

Året 2020-21 fullmäktigeledamöter

Ordinarie medlemmar (valförbund):

Matthews Joy (Helsingfors)
William Sundell (Helsingfors)
Ville Ruokonen (Helsingfors)
Elsa Kuula (Vasa)
Eliott Tallqvist (Helsingfors)
Nelson Jones (Helsingfors)
Kiril Kuhanen (Helsingfors)
Felix Anderson (Vasa)
Nicole Gustafsson (Helsingfors)
Oscar Byman (Helsingfors)
Jennifer Holmberg (Helsingfors)
Lydia Nystén (Vasa)
Sebastian Ståhlberg (Helsingfors)
Emilia Winqvist (Helsingfors)
Annika Lindström (Helsingfors)
Robin Eriksson (Vasa)
Fanny Hindsberg (Helsingfors)
Nicolina Massa (Helsingfors)
Jonatan Lång (Helsingfors)
Petteri Tuokila (Vasa)

Suppleanter (valförbund):

Fanny Kesti (Helsingfors)
Emilia Hattula (Helsingfors)
Heidi Hanhela (Helsingfors)
Klaus Ahlgren (Vasa)
Mikaela Löfström (Helsingfors)
Erik Järvi (Helsingfors)
Toni Pakarinen (Helsingfors)
Julius Åstrand (Vasa)
Amos Schalin (Helsingfors)
Alexander Therman (Helsingfors)
Timothy Tedestam (Helsingfors)
Ylva Ekman (Vasa)
Alexander Sarin (Helsingfors)
Victor Ekman (Helsingfors)
Veera Hellman (Helsingfors)
Axel Aarnio (Helsingfors)
Robin Berntzen (Helsingfors)