Fullmäktige

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av maximalt 20 ordinarie
medlemmar och 20 suppleanter som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst.
Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice
ordförande. Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa, platsfördelning
bestäms enligt hur rösterna i valet faller. I år är vi 13 ordinarie men utan suppleanter i Helsingfors och 7 ordinarie medlemmar med 2 suppleanter i Vasa.

Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst tio (10) närvaroanmälda studentkårsmedlemmar. Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen.

Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS. Mötena hålls alltid på båda orterna. Varje år kommer dock Vasa ledamöter till Helsingfors för utbildning & konstituerande möte och det är även en tradition att Helsingfors ledamöter åker upp till Vasa att hålla möte där kring Pampas Nationaldagsfirande.

Du som närvaroanmäld kårmedlem kan påverka fullmäktiges arbete & beslut bäst med att ställa upp i Fullmäktigevalet. Du kan också påverka på följande sätt:

● Rösta i fullmäktigevalet
● Ta kontakt med den kandidat du röstade på
● Ta kontakt med fullmäktiges presidium
● Samla ihåg underskrift av minst 10 studentkårsmedlemmar och skicka in en motion – fullmäktige behandlar det på nästa möte.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Presidiet uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (referat och protokoll finns på hemsidan under Protokoll och Regelverk) eftersom många av dem påverkar alla SHS medlemmar. Vi hoppas att det kommande året präglas av öppna och givande diskussioner där vi kan föra studentkåren framåt.

SHS slagord är ”Finlands roligaste studentkår” – vi vill att alla ska anse att detta stämmer och att kåren ska jobba med det i åtanke.

Presidiet vill ännu betona att alla fullmäktigemöten är öppna för alla studentkårsmedlemmar.
Därmed är du mer än välkommen att komma och lyssna på vad som diskuteras och vilka beslut som tas på mötena.

Mötestider och -platser (Hfors & Vasa, under 2021 även online eller hybrid) hittar du alltid minst 10 dagar före mötet på shs.fi.

Hoppas vi höres och synes under årets lopp!

Mvh.

Emma, Petteri och Fanny
Fullmäktige Presidium 2021-202
2

Emma Lindvall
Fullmäktiges ordförande 2021-2022
Petteri Tuokila
Fullmäktiges vice- ordförande 2021-2022

Fanny Kesti
Fullmäktiges andra vice ordförande och ordförande för Stora Utskottet 2021-2022

Året 2021-22 fullmäktigeledamöter

Ordinarie medlemmar (valförbund):

Ville Ruokonen (Helsingfors)
Emma Lindvall (Helsingfors)
Linn Palmgren (Helsingfors)
Emilia Donner (Helsingfors)
Nicolina Massa (Helsingfors)
Matilda Eriksson (Helsingfors)
Erik Järvi (Helsingfors)
Oscar Eskman (Helsingfors)
Felix Anderson (fristående kandidat)
Toni Pakarinen (Helsingfors)
Emilia Sparf (fristående kandidat)
Emilia Bäckström (Helsingfors)
Nicole Gustafsson (fristående kandidat)
Rasmus Hendersson (Helsingfors)
Johannes Lövdahl (fristående kandidat)
Ville Toivari (fristående kandidat)
Arthur von Weissenberg (fristående kandidat)
Klaus Ahlgren (fristående kandidat)
Petteri Tuokila (fristående kandidat)
Pia Plomqvist (fristående kandidat)

Suppleanter (valförbund):

Ylva Ekman (fristående kandidat)
Max Arfman (fristående kandidat)