Kommittéer

Kommittéer

Kommittéer är aktiva organisationer inom kåren där ordförande väljs direkt av fullmäktige och kommittéen är har som uppgift att ordna vissa evenemang.

Casa Nostra

Exchange Committee

Gulnäbbskommittén

Idrottskommittén

Informationskommittén

International Helsinki Days

Masters Committee

Programkommittén

Årsfestkommittén