Intern Intressebevakning

Studeranderepresentanter

Allmänna ärenden (eller om du är osäker vem du ska skicka åt): studier@shs.fi

Utbildningsrådet (del av Akademiska rådet)

Som helhet: ar@shs.fi

Utbildningsrådets uppgifter är att:
– utveckla och utvärdera utbildningen och pedagogiken vid Hanken
– besluta om antagningskriterier för kandidat- och magisterutbildningen och annan utbildning med antagning
– besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud
– besluta om bedömning och godkännande av magisteravhandlingar.

Till utbildningsrådet hör en prorektor som ordförande, ämnesansvariga eller en annan representant för varje huvudämne på magisternivå, en representant för språkcentret och tre representanter för de studerande. Varje medlem har en personlig suppleant. 

Akademiska rådets uppgifter är att:
– koordinera kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning
– avge utlåtanden till styrelsen i ärenden som gäller utbildning och forskning
– behandla strategiska initiativ gällande utbildning och forskning
– samordna det pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbetet och förbättra
– kommunikationen mellan enheterna gällande utbildning och forskning
– ansvara för processen för kvalitetssäkring av inlärning (Assurance of Learning-processen).

Akademiska rådet består av forskningsrådet och utbildningsrådet tillsammans och leds av rektor.

Oscar Byman (Rebecca Laaksonen)
Emilia Winqvist (Fanny Kesti)
Lina Svensson (Robin Eriksson)

Universitetskollegiet

Som helhet: unikollegiet@shs.fi
 
Universitetskollegiets uppgifter är att:
– besluta om antalet medlemmar i Hankens styrelse och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
– utse externa medlemmar till Hankens styrelse,
– fastställa valet av professorer, övriga lärare, forskare samt övrig personal och studerande som medlemmar av Hankens styrelse,
– entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
– välja revisorer för Hanken,
– fastställa Hankens bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för Hankens styrelsemedlemmar och rektorn,
– besluta om väckande av skadeståndstalan mot Hankens styrelsemedlemmar, rektor och revisor,
– besluta om entledigande av medlemmar i Hankens styrelse från sitt uppdrag.
 
Universitetskollegiet har 18 medlemmar, varav 6 professorer, 6 representanter för övriga lärare och forskare samt övrig personal och 6 representanter för de studerande. Varje medlem har en personlig suppleant. Universitetskollegiets mandatperiod är tre år.
 
Fanny Hindsberg (Emilia Hattula)
Eliott Tallqvist (Iida Rautanen)
Nea Olsson (Ellen Wulff)
Taneli Immonen (Ingrid Bärlund)
Felix Anderson (Robin Eriksson)
Lina Svensson (Emilia Sparf)
 
Institutionsråden (IR)

För att organisera forskningen och utbildningen har Hanken fyra institutioner, som är verksamma på båda studieorter. En institution leds av en prefekt och ett institutionsråd och prefekten är ordförande i institutionsrådet. Institutionsråden, även kända som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen.

Institutionsråden har till uppgift att:
– utveckla, följa upp resultaten av och utvärdera institutionens verksamhet
– göra förslag till undervisningsplan
– göra förslag till budget för institutionen
– göra förslag till personalplan för institutionen och ge förslag gällande rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal som ingår i den
– på begäran avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning
– ansvara för att Hankens kvalitetssäkringsprocesser följs, behandla systematisk studeranderespons samt följa upp hur de studerande uppnår programmens lärandemål och på basis av uppföljningarna föreslå eller genomföra behövliga förändringar.

Ett institutionsråd har nio medlemmar utöver prefekten. Tre medlemmar ska representera professorerna, tre ska representera övriga lärare och forskare och tre ska representera de studerande vid institutionen. För medlemmarna utses suppleanter per grupp. Alla läroämnen vid institutionen ska vara representerade i institutionsrådet. 

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi
Som helhet: ir.finansiellekonomi@shs.fi

Ordinarie:
Emilia Donner (Finansiell ekonomi)
Nicole Gustafsson (Nationalekonomi)
Robin Eriksson (Vasa)

Suppleanter:

Jonas Madsén (Finansiell ekonomi)
Emelie Holmqvist (Nationalekonomi)
Alfred Söderman (Vasa)

Institutionsrådet för företagsledning och organisation
Som helhet: ir.flo@shs.fi

Ordinarie:
Oscar Byman (FLO)
Robin Kanerva (Entreprenörskap och företagsledning)
Camilla Lehtinen (Vasa)

Suppleanter:
Anton Nilsson (FLO)
Eliott Tallqvist (Entreprenörskap och företagsledning)
Felix Anderson (Vasa)

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik
Som helhet: ir.marknadsforing@shs.fi

Ordinarie:
Oscar Grönlund (Marknadsföring)
Lauri Aaltonen (Logistik)
Tilda Harju (Vasa)

Suppleanter:
Anette Vartio (Marknadsföring)
Cassandra Windell (Logistik)
Felicia Kaustinen (Vasa)

Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt
Som helhet: ir.redovisning@shs.fi

Ordinarie:
Frida Sande (Redovisning)
Karolina Rosenberg (Redovisning)
Lina Ollil (Vasa)

Suppleanter:
Emma Blomster (Redovisning)
Fanny Kesti (Handelsrätt)
Frida Stenbacka (Vasa)

Språkcentrets direktion:
Som helhet: dir.sprak@shs.fi 

För organisering språkundervisningen har Hanken ett center för språk och affärskommunikation. Språkcentret har i sin tur en direktion som har till uppgift att göra upp förslag till undervisningsplan, budget, resultatavtal och personalplan för språkcentret.

Språkcentrets direktion består av programdirektören som ordförande, en representant för enheten för studier och antagning, en studerande och tre lärarrepresentanter.

Timothy Tedestam (Lydia Nystén)

Hankens styrelse:

Styrelsen är Hankens högsta beslutande organet. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid extern.

Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Styrelsen väljer rektor och beslutar om antagningens volym.

Rasmus Sinnemaa