Extern intressebevakning

Extern Intressebevakning

Kårens intressen bevakas också externt. Högskole-, kommunal- och socialpolitiska ärenden är främst på styrelsens ansvar. Extern intressebevakning sker främst via regelbundet kontakt med kårens samarbetsorganisationer. På socialpolitiska fronten betyder detta SHVS (Studenthälsan), HOAS och OLL. I högskolepolitiska ärenden hålls kontakt med andra studentkårer i Finland samt FSF (Finlands Studentkårers Förbund) och kommunalpolitiska ärenden diskuteras i huvudstadsregionens World Student Capital -nätverk.

Social politik

Studenthälsan (SHVS)

SHS styrelsens socialpolitiskt ansvariga är regelbundet i kontakt med studenthälsan SHVS. Genom denna post sitter vi med i ledningsgruppen, i delegationen och i en grupp för välmående. Genom att delta i dessa grupper är vi med och påverkar olika ärenden och val som tas inom SHVS som påverkar oss som studerande, aktuellt har t.ex. varit reformen 2021 då studeranden på yrkeshögskolor också får börja använda SHVS tjänster. Den socialpolitiskt ansvariga tar gärna emot idéer och förbättringsförslag, vilka sedan kan föras vidare och behandlas under de olika SHVS mötena.

HOAS

HOAS står för Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, som erbjuder lägenheter för studerande i Helsingforsregionen. Genom att samarbete med HOAS, har vi som Hankeiter chans att få tag på studentlägenheter. En ansökan om bostad görs via deras hemsida (länk nedan). SHS representeras i HOAS styrelse genom en förtroendevald person som väljs av de mindre studentkårerna/studerandekårerna i Helsingforsregionen. SHS sitter också med i HOAS delegation. Tillsammans med TaiYo (Konstuniversitetets studentkår) delar vi på mandaten. Två år sitter SHS som ordinariemedlemmar, och TaiYo som suppleanter, och följande två år sitter TaiYo som ordinarie och vi som suppleanter. Detta är ett roterande system.

OLL

OLL står för Opiskelijoiden liikuntaliitto, det svenska namnet är Studerandes Idrottsförbund. Förbundet främjar välmående bland studerande genom intressebevakning och upplysningsarbete. OLL jobbar bland annat för att det ska finnas tillgängliga motionsmöjligheter för studerande. OLL producerar även informationsmaterial som delas med universiteten och studentkårerna om bland annat vardagsmotion. OLL ordnar även Finlands mästerskap för studerande och övriga idrottsevenemang. Via OLL får SHS även försäkring för alla deltagare för de idrottsevenemang som ordnas mot anmälan – var i kontakt med styrelsen för mera info.

Välmående på Hanken

Hanken har en egen välmåendegrupp som arbetar tillsammans med studentkåren. På gemensamma möten diskuteras studerandes hälsa och välmående. I gruppen sitter representanter från SHS styrelse (den socialpolitiskt ansvariga samt jämställdhets- och trakasseriombuden), representanter från Hanken, studiepsykologen, studentprästen samt en representant från SHVS. Även då det gäller välmående kan ni som studerande komma fram med idéer och förbättringsförslag.

Högskolepolitik

FSF

FSF står för Finlands studentkårers förbund, men är mer känt som SYL (Suomen ylioppilaskuntien liitto). FSF representerar alla 13 studentkårer i Finland, vilket innebär att förbundet samtidigt representerar hela 132 000 studerande. Eftersom du hör till SHS, är du därmed indirekt genom det även medlem av FSF. Förbundet har en styrelse som årligen väljs av medlemskårerna på förbundsmötet, där även förbundets åsikter bestäms via behandlingen av ett linjepapper (policydokument). Här är länken till deras hemsida för mer information

FSF bevakar studerandes intressen i olika frågor. Detta kan handla om allt från studentförmåner till välbefinnande, från framtida kunskap till samhällelig påverkan, och från internationella ärenden till förutsättningar för livet som studerande. Genom FSF har SHS ett kontinuerligt samarbete med de övriga studentkårerna i Finland. Genom att delta i gemensamma träffar med FSF och ständigt vara i kontakt med förbundet, kan vi som studentkår vara med och påverka olika intressefrågor gällande studerande på en nationell nivå mycket mera effektivt än om vi agerade för oss själva. SHS representeras huvudsakligen av styrelsen inom FSF.

Val

Då aktuella val äger rum i Finland är det främst den högskolepolitiskt ansvariga som tar ansvaret för aktivitet kring valen. Aktuella val är exempelvis riksdagsval, presidentval, EU-val, kommunalval och eventuella landskapsval. Tanken med att hålla valen högt uppe på agendan är att det ska vara lättare för studerande att bekanta er med dem. Röstningsprocenten bland studerande är ofta låg. Därför är det speciellt viktigt för oss som studentkår att uppmuntra våra medlemmar till att rösta och allmänt höja intresset för val och politik.


SHS kan agera på tre olika sätt inför val. SHS informerar sina medlemmar om aktuella frågor, partierna och kandidaterna genom att ordna t.ex. Valdebatter. SHS kan påverka kandidater och partiers plattformar så de svarar mot SHS åsikter som bestäms av fullmäktige och står i policydokumentet. Inför val kan SHS åsikter preciseras tydligare genom specifika valprogram. Det som SHS alltid kan och vill göra är att uppmuntra sina medlemmar att rösta för att göra studerandenas åsikter hörda.

SHS är en politiskt obunden organisation och tar därmed inte ställning för enskilda partier eller kandidater. Enligt policydokumentet kan SHS jämlikt och icke-finansiellt stöda hankeiter som ställer upp i kommunalval, nationella val eller EU-parlamentsval med syftet att uppmärksamma respektive val.

WSC

WSC står för World Student Capital, och är en förening som jobbar för att Helsingforsregionen ska bli en så bra studieregion som möjligt. I WSC sitter alla huvudstadsregionens studentkårer och studerandekårer representerade, och arbetar tillsammans för föreningens gemensamma mål. Som förening representerar WSC närmare 100 000 studerande. Styrelsen representerar SHS i WSC.

Internationella Ärenden

Studentkåren har även samarbetspartners utanför Finland. SHS har vänner från bl.a. Sverige, Norge, Danmark och Schweiz. Vi är med i Nordic Board vars uppgift är att främja samarbetet mellan länder och att lära oss ifrån varann.