Välmående

Välmående

På denna sida hittar du mera information sammankopplat till välmående och mental hälsa.

Studenthälsan

När du betalat din studentkårsavgift har du rättighet att använda Studenternas Hälsovårdsstiftelses, SHVS, tjänster. Detta innebär att du kan besöka vilken av deras hälsovårdsstationer som helst samt få gratis eller väldigt förmånlig hälsovård.

För dig som studerar på Hanken i Helsingfors är det SHVS hälsovårdsstation i Helsingfors på Tölögatan 37A och i Otnäs på Otnässvängen 12 som är närmast.
SHVS erbjuder allmän hälsovård, oralvård samt mentalvård för studeranden.

Tidsbeställningen sker via telefon och rätt nummer hittar du här: 

SHVS erbjuder även tjänsten Self där du själv kan kontrollera, avboka samt boka (då du fått lov av en läkare) tider. Det rekommenderas att man tar i bruk Self servicen genast då du betalat din kåravgift. SHVS har även tillgång till OmaKanta, där all din sjukhistoria sparats, för att kunna försäkra alla om en så bra vård som möjligt.


För vidare information, gå in på SHVS hemsida: 

StödHankeiter

StödHankeiterna är till för dig! Du kan kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam. Det kan vara frågan om allt från studier, rutiner och välmående till svårigheter att hitta vänner eller något annat som känns jobbigt. StödHankeiterna kan hjälpa dig genom sina egna erfarenheter eller helt enkelt bara vara någon som lyssnar.

Under hittar du information om StödHankeiterna, och förslag på ämnen du kan diskutera om, men du kan även diskutera om vad som helst annat du har på hjärta. Du kan kontakta StödHankeiter med en väldigt låg tröskel, du ska inte bli ensam med dina tankar! 


En StödHankeit är en frivillig studentkårsmedlem som gått en skolning i Psykisk första hjälp 2. Det finns personer med olika bakgrund och med olika egenskaper. Du kan kontakta vem som helst av StödHankeiterna direkt (genom mejl, WhatsApp eller att rycka i ärmen), eller skicka ett mejl till stodhankeit@shs.fi som sedan matchar dig med någon av StödHankeiterna.

Det du berättar åt en StödHankeit är alltid konfidentiellt, och ditt ärende tas inte upp med andra förutom om du gett tillåtelse för det. StödHankeiter är inte professionella, men vi kan erbjuda stöd och  vid behov hjälpa dig att hitta till rätt stödinstans.

Mentalt välmående

På denna sida hittar du mera information och nyttiga länkar gällande mentalt välmående.

Akut behov av hjälp

Mieli ry:s landsomfattande svenskspråkiga kristelefon: 09 2525 0112. Tjänsten är öppen på måndagar kl. 16-20 och tisdag, torsdag, fredag kl. 9-13. Du kan ringa oberoende av kön, ålder eller boendeort, ifall du behöver tala med någon. Den finskspråkiga landsomfattande kristelefonen är öppen 24/7: 09 2525 0111.

Helsingfors stads jourhjälp nås via numret 116 117, och via den får du hjälp att hitta det rätta vårdstället. Du kan även kontakta din egna hälsostation, som har öppet vardagar kl. 8-16. Mera information hittar du på Helsingfors stads hemsidor.

Vasa centralsjukhus rådgivningstelefon för samjouren nås via numret 06 213 1001. Tjänsten är öppen måndag-torsdag kl. 15-08 och på fredagar kl.14-08 och dygnet runt på veckosluten. Under kontorstider ska du ta kontakta din egna hälsostation.

Mera information hittar du på Vasa stads hemsidor.

Du kan kontakta studenthälsan, SHVS, ifall du mår psykiskt illa eller är orolig över ditt rusmedelsbruk. Det finns psykiatriska sjukskötare, psykologer och psykiatrer på SHVS.

Ring alltid 112 i nödsituationer.

Hjälp i vardagen

HelsingforsMission erbjuder unga i åldern 12 – 29 samtalsstöd med professionella eller utbildade volontärer samt kamratstöd i grupper. Du hittar mer information om hur du kan kontakta tjänsten på deras hemsida

Nyyti ry är en allmännyttig förening som främjar studerandenas mentala hälsa. De erbjuder chattar, Nyytitalks och annat för studerande. Mera information hittar du på Nyytis hemsida.

Ärligt talat -chatten är en chat som är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar kl.19-22. Här kan du chatta anonymt med handledare eller en psykolog om allt från studier till psykisk hälsa.

Psykoporten.fi är en riksomfattande nättjänst som utvecklats av yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården, där det finns t.ex. tips till egenvård. Tjänsten kan användas av vem som helst och man kan söka hjälp såväl åt sig själv som sina närstående. Mera information hittar du här.

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation i Svenskfinland som hjälper, stöder, utbildar och finns till genom livets olika skeden. Folkhälsan erbjuder tjänster för barn, unga och vuxna. Mera information hittar du på deras hemsida.

Studiepsykologen hjälper till med frågor gällande t.ex. studiemotivation, balansen mellan studier och fritid och prestationsångest. Studiepsykologen är en legitimerad, yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Hanken har även en studiecoach som kan hjälpa till med t.ex. rutiner, studiefärdigheter och tidshantering, och en studentpräst som du kan tala med om allt från relationer och ensamhet till tro och tvivel. Mera information hittar du på Hankens nätsida.

Rusmedelsproblem

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap där medlemmarnas mål är att hållas nyktra och hjälpa andra med alkoholproblem. I Finland finns AA-grupper även på svenska, men majoriteten av verksamheten sker på finska. Mera information av finskspråkiga verksamheten hittar du här, och av den svenskspråkiga här.

Narcotics Anonymous är en gemenskap för personer för vilka droger blivit ett problem. För mera information och för att hitta tidpunkter för träffar, besök deras finskspråkiga hemsida men det finns en del information även på svenska.

Droglänken är en webbtjänst om droger och beroende. Webbtjänsten är främst ämnad för drogmissbrukare samt deras anhöriga. Mera information hittar du genom denna länk.

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete rf arbetar för att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. De erbjuder t.ex. rusmedelsfria träffpunkter dit alla är välkomna. Mera information om deras verksamhet hittar du på deras hemsida.

Irti Huumeista ry är en förening som hjälper personer med drogberoende och deras närstående. Föreningens verksamhet går på finska. Mera information om deras verksamhet hittar du på deras hemsida.

Sluta Röka Linjen erbjuder information till personer som vill sluta röka. Mera information hittar du på deras hemsida.

Spelproblem

Peluuri erbjuder hjälp för spelberoende. Mera information hittar du på deras hemsida.

Våld i relationer

Kommunernas socialjourer hjälper när behovet av socialservice är brådskande. Kontaktuppgifterna för Helsingfors social- och krisjour hittar du här och för Vasa här

Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, deras närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster. Deras telefontjänst brottsofferjouren finns tillgänglig måndag till fredag kl. 12-14 på svenska och kl. 9-20 på finska, genom att ringa 116 006. Mera information hittar du här.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen erbjuder stöd till personer som utsatts för sexuellt våld eller utnyttjande. Det finns även hjälp till deras närstående. Gratis kristelefon nås via 080097899 måndag till torsdag kl. 9-15 samt veckoslut och helgdagar kl. 15-21.

Sexualitet

Seta rf är en förening som jobbar för ett samhälle där mänskliga rättigheter och likabehandling förverkligas oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Seta erbjuder stöd och material på deras hemsida.