Administration

Administration

På denna sida hittar du mera information gällande om hur SHS förvaltas och information om de olika ledningsorganen inom SHS.

Kansliet

Studentkårens kansli finns på Casa Academicas andra våning. Där jobbar studentkårens två anställda samt styrelsen. Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten.

Jag svarar gärna på övriga frågor eller angelägenheter du har angående studentkåren och dess verksamhet. Träffas gärna till en kopp kaffe också och hjälper på alla sätt och vis till min bästa förmåga! Det är bara att ta kontakt med mig via e-post gensek@shs.fi

Öppethållningstider för Kårens Koppi

  • Kårens koppi är stängd tillsvidare, I enlighet med riktlinjer angående COVID-19 viruset.
  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi (för tillfället svarar ordförande på dessa e-postar) ifall ni har angelägenheter angående studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal 

Ärenden som gäller fakturering
Ekonomi- och förvaltningssekreterare
Alexander Therman
ekonomi@shs.fi

Årets styrelse

Årets styrelse består av en blandning av både gamyler och yngre kåraktiva. Tillsammans har vi en hel del kårerfarenhet och kommer att göra vårt bästa för att du skall ha en så trevlig studietid som möjligt. 

Våra ansikten hittar du under styrelse fliken och där hittar du mera information om oss ifall du vill veta mera om vad vi egentligen gör annat än dricker kaffe på kåren och myser! Kontakta oss i både stora som små ärenden!

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av 20 medlemmar som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst tio (10) närvaroanmälda studentkårsmedlemmar.

Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen. Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS.

Om du vill påverka fullmäktiges arbete eller beslut är lättaste sättet att komma ihåg att rösta i fullmäktigevalet som hålls varje höst, eller varför inte själv ställa upp i valet! Under fullmäktiges verksamhetsperiod påverkar du enklast genom att helt enkelt tala med den kandidat du röstade på i valet eller ta kontakt med ordförande. Som tidigare nämnts kan närvaroanmälda studentkårsmedlemmar även lämna in motioner (med minst 10 underskrifter) till fullmäktige som sedan behandlas på nästa möte.

Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa, platsfördelning bestäms enligt hur rösterna i valet faller.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter, ris eller ros – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Jag uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (referat och protokoll finns på shs.fi) eftersom att många av dem påverkar alla SHS medlemmar. Jag hoppas att det kommande året präglas av öppna och givande diskussioner där vi kan föra studentkåren framåt. SHS slagord är ”Finlands roligaste studentkår”, jag vill att alla skall anse att detta stämmer och att kåren skall jobba med detta i åtanke.
Förhoppningsvis ses och hörs vi under året!

Med varma hälsningar,

Fullmäktiges Presidium- Nicolina, Lydia & Emilia

Nicolina Massa, fullmäktige ordförande 2020-21
Lydia Nystén, fullmäktige vice ordförande 2020-21
Emila Hattula, fullmäktige andra vice ordförande & Stora Utskottets ordförande 2020-21

Äldremannarådet

Äldremannarådet är ett rådgivande organ som har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och fullmäktige. 

Äldremannarådet består av ordförande och tre till fem medlemmar, vilka är erfarna kåraktiva som oftast innehaft ett flertal förtroendeposter.

Äldremannarådet fungerar i praktiken som studentkårens ”senior advisors”, och har därmed rollen att rådgiva och stöda studentkårens nuvarande ansvarspersoner. Äldremannarådet har förutom att främja kontinuitet inom studentkårens verksamhet och förvaltning även som uppgift att hålla ett öga på implementeringen av kårens vision, mission och strategi.

Äldremannarådet 2021: Julius Tallqvist (ordförande), Alina Anderson (vice ordförande), Andreas Lindén, Erika Storfors, Eliott Tallqvist, Fanny Hindsberg .

Kontakt: Julius Tallqvist aldremannaradet@shs.fi