Administration

Administration

På denna sida hittar du mera information gällande om hur SHS förvaltas och information om de olika ledningsorganen inom SHS.

Kansliet

Studentkårens kansli finns på Casa Academicas andra våning. Där jobbar studentkårens två anställda samt styrelsen. Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten.

Generalsekreterare Mathilda Lindblom svarar gärna på övriga frågor eller angelägenheter du har angående studentkåren och dess verksamhet. Träffas gärna till en kopp kaffe också och hjälper på alla sätt och vis till min bästa förmåga! Det är bara att ta kontakt med mig via e-post gensek@shs.fi

  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi ifall ni har angelägenheter angående studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal

Studentkårens anställda

Mathilda Lindblom Generalsekreterare gensek@shs.fi
Axel Andersson Ekonomisekreterare ekonomi@shs.fi

Årets styrelse

Årets styrelse består av en blandning av både gamyler och yngre kåraktiva. Tillsammans har vi en hel del kårerfarenhet och kommer att göra vårt bästa för att du skall ha en så trevlig studietid som möjligt. 

Våra ansikten hittar du under styrelse fliken och där hittar du mera information om oss ifall du vill veta mera om vad vi egentligen gör annat än dricker kaffe på kåren och myser! Kontakta oss i både stora som små ärenden!

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av maximalt 18 ordinarie medlemmar och 18 suppleanter som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa och platsfördelning bestäms enligt hur rösterna i valet faller.

Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst tio (10) närvaroanmälda studentkårsmedlemmar.

Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen. Mötena är öppna för alla studentkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS. Mötena hålls på båda orterna och ibland även digitalt, eller undantagsvis endast digitalt. Fullmäktige har en tradition att ledamöterna i Vasa kommer till Helsingfors för utbildning och konstituerande möte och det är även en tradition att ledamöterna i Helsingfors åker till Vasa för möte kring Pampas nationaldagsfirande. Mötestider och -platser hittar du alltid minst 10 dagar före mötet på shs.fi.

Du som närvaroanmäld kårmedlem kan påverka fullmäktiges arbete & beslut bäst med att ställa upp i Fullmäktigevalet. Du kan också påverka på följande sätt:

● Rösta i fullmäktigevalet
● Ta kontakt med den kandidat du röstade på
● Ta kontakt med fullmäktiges presidium
● Samla ihåg underskrift av minst 10 studentkårsmedlemmar och skicka in en motion – fullmäktige behandlar det på nästa möte.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Presidiet uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (finns under Protokoll och Regelverk) eftersom många av dem påverkar alla SHS medlemmar. 

Mer information om nuvarande fullmäktige hittar du under Studentkåren -> Administration -> Fullmäktige.

Äldremannarådet

Äldremannarådet är ett rådgivande organ som har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och fullmäktige. 

Äldremannarådet består av ordförande och tre till fem medlemmar, vilka är erfarna kåraktiva som oftast innehaft ett flertal förtroendeposter.

Äldremannarådet fungerar i praktiken som studentkårens ”senior advisors”, och har därmed rollen att rådgiva och stöda studentkårens nuvarande ansvarspersoner. Äldremannarådet har förutom att främja kontinuitet inom studentkårens verksamhet och förvaltning även som uppgift att hålla ett öga på implementeringen av kårens vision, mission och strategi.

Äldremannarådet 2024: Pia ”Pippi” Blomqvist (ordförande), Emilia Donner, Sebastian Ståhlberg, Ville Ruokonen, Fannu Kesti och Emilia Sparf.

Kontakt: Pia ”Pippi” Blomqvist aldremannaradet@shs.fi