Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 13/2020

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 13/2020
Plats: V106 Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16) och Microsoft Teams
Tid: 17:00

Mötet öppnades av ordförande Nicolina Massa kl. 17:01.
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
● Protokolljusterare jämte rösträknare: på Microsoft Teams valdes Nelson Jones, I Vasa
Lydia Nysten.
● Petteri Tuokila valdes till skrivare av mötesreferat.
● Fastställde verksamhetsplanen för SHS 2021
● Fastställde budgeten för SHS 2021
● Godkände överföring av SHS kapital till SESS
● Godkände ändringar till Jämställdhetspolicydokumentet
Övriga ärenden:
● Styrelseordförande Fanny Hindsberg tackar för goda samarbetet med fullmäktige under
en hektisk höst.
● Ordförande Nicolina Massa tackar för långa, men effektiva möten som fullmäktige har
haft sedan konstituerande möte i oktober.
● Nästa möte: preliminärt mötesdatum är januari 27 kl 17:00.


Mötet avslutades kl. 18:31 av ordförande Nicolina Massa.