Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte, 4/2017

Plats: Lärarrummet på Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22)
samt rum 105 på Svenska handelshögskolan i Vasa.
Tid: 8.5.2017 kl 17.00
Mötet öppnades kl 17:02 av fullmäktigeordförande Sofia Slotte.
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
• Till föredragningslistan lades en paragraf till angående motionen om
ekonomiadministrationen
• Budgeten uppföljdes av styrelseledamot Jens Nyström
• Beslut togs gällande förvaltning av ekonomiska medel
• Godkände Kommittéreglemente
• Valet av ordförande för Maters’ committee delegerades till styrelsen
• Motionen om ekonomiadministrationen reviderades till styrelsen
Information och diskussion:
• Styrelsen informerade om deras verksamhet
Mötet avslutades kl 19:54