Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 1/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 10.1.2024 kl. 10.00

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Aliisa Lundén, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg, Philip Höstman och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Valde vice ordförande
 • Beslöt om ansvarsområden för samtliga styrelsemedlemmar, samt valde vice för samtliga ansvarsområden
 • Beviljade fullmakt att teckna studentkårens sponsoravtal åt näringslivsansvarig Rajakangas
 • Beviljade rättigheter till bankkontot och rätten att ingå avtal om bankkort beviljades åt ordförande Eriksson, samt avslöt motsvarande rättigheter för f.d. kårordförande Ruokonen
 • Beviljade bankrättigheter åt SHS ekonomi- och förvaltningssekreterare
 • Beslöt om Casas uthyrning åt utomstående personer
 • Fastslog tidpunkten för vårens Kårmässa 30.1.2024 
 • Fastslog lediganslående (10.1.2024) och deadline (4.2.2024 kl.23.59) för klubbidragsansökan
 • Beviljade undantagslov för användning av bastu för Exchange Committee 2024
 • Godkände projektbidrag åt Årsfestkommittén
 • Godkände Årsfestkommitténs ansökan för användning av SHS emblem
 • Bestämde representanter för årsfester 
 • Beslöt om tillgänglighet av kansliutrymmet

Till följande organ valdes representanter:

 • Finlands Ekonomers förbundsmöten
 • Ekonomföreningen Niords styrelse
 • Committee of Teaching Excellence
 • Teaching Evaluation Committee
 • Hankens examensnämnd
 • Hankens disciplinnämnd och etiska kommitté
 • Program Committee BiB
 • Studenternas Hälsovårdstiftelses arbetsgrupp Sibelius 
 • Arbetsgruppen för Assurance of Learning and Quality
 • Direktionen för enheten för studier och antagning
 • Direktionen för enheten för forsknings -och universitetsservice
 • Direktionen för enheten för internationella ärenden och externa relationer
 • Hanken Sustainability Group
 • Hanken DEI Committee
 • Hankeiternas välmåendegrupp
 • Studenternas Idrottsförbund
 • World Student Capital
 • Hankens ledningsgrupp
 • Board of Learners inom universitetsalliensen ENGAGE.EU

Därtill valdes personer till följande poster:

 • Klubbansvarig
 • Ordförande för Ordförandeutskottet
 • Ordförande för Näringslivsutskottet
 • Ordförande för Socialpolitiska utskottet
 • Ordförande för Intressebevakningsutskottet
 • Ordförande för Utbildningsutskottet
 • Ordförande för Hållbarhetsutskottet
 • Ordförande för Förvaltning & underhåll-utskottet
 • Två stycken jämställdhets- och trakasseriombud

Följande ärenden har bordlagts till nästa möte:

 • Val av studeranderepresentanter till Gruppen för student- och lärarmobilitet SMG 
 • Val av ordförande samt vice ordförande för SESS

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Inskolning i styrelsearbetet
 • Förberedelser för konstituerande mötet

Sofie Eriksson

 • Skolning med föregångare Ville om ordförandeskap, intressenter & ekonomiförvaltning
 • Tagit kontakt med vänföreningar
 • Förberett för konstituerande mötet
 • Ärenden kring märkes- och stipendienämnden 
 • Hjälpt styrelseledamöter med att komma igång med sina uppgifter
 • Planerat strategihelg
 • Planerat det kommande verksamhetsåret

Victor Dahlberg

 • Onboarding
 • Uppdatering av grupper (många grupper och dokument)
 • Möte med SSHV Jiri och bestämt vår regelbundna kommunikation, bokat in nästa mäte
 • Bokat och börjat planering för första UU-mötet
 • Presenterat mig för UU
 • Börjat headhunting och planering för UU-ledningsgrupp
 • Möte med Axel angående BiB-möte
 • Skickat en kort introduktion till nyckelpersoner på Hanken
 • Planerat och förberett enkäten för Årets Föreläsare
 • Rekryterat för Engage.eu
 • Läst det 78-sidor långa testamentet

Jonatan Stenberg

 • Onboarding med föregångare Emilia och Rebecca
 • Öppnat och marknadsfört rekrytering till Intressebevakningsutskottet
 • Deltagit på Finlands Studentkårers Förbund möte för högskolepolitiskt sakkunniga

Aliisa Lundén

 • Skolning med föregångare Frida
 • Öppnat och marknadsfört rekrytering till socialpolitiska utskottet
 • Har varit i kontakt med Hälsoarbetsgruppen
 • Tagit kontakt med motsvarighet i SSHV
 • Förberett för skolning för StödHankeiter

´

Jesper Rajakangas

 • Skolning med företrädare Pauliina om näringslivsansvariges uppgifter och Näringslivsutskottet
 • Tagit kontakt med motsvarigheter i vänföreningar
 • Mottagit ansökningar och hållit intervjuer för Näringslivsutskottet
 • Planerat årsstart för Näringslivsutskottet
 • Haft möte med Hankens näringslivsrelationer

Linn Grönlund

 • Skolning med företrädare Rebecca om evenemangansvariges uppgifter samt om ordförandeutskottet och klubbansvariges uppgifter. 
 • Tagit kontakt med Hanken angående Kårmässans datum och bokning av foajén.
 • Planerat ordförandeutskottets kick-off möte
 • Planerat enskilda möten med alla ordföranden
 • Planerat kårtalko med Matias
 • Planerat strategihelg 

Matias Monola

 • Skolning med företrädare angående diverse uppgifter i byggnaden
 • Hanterat bokningskalendern 
 • Börjat samla in kårnycklar av föregående kåraktiva
 • Planerat kommande kårtalko tillsammans med Linn

Mats Lehto

 • Skapat SHS mailadresser till studentkårsaktiva
 • Publicerat på hemsidan
 • Fastställt verktyg för 2024 (Canva, Mailchimp)
 • Påbörjat anskaffning av merchandise till styrelsen
 • Hanterat Instagram