Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 5/2023

Mötesreferat 5/2023

Svenska Handelshögskolans studentkår 

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och 

mötesplattformen Microsoft Teams 

Tid: Torsdag 11.5.2023 kl. 18.01-21.55

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 18.01.

Fullmäktige behandlade följande ärende under möten: 

  • Val av ordförande för Idrottskommittén 2023
  • Beslut om arbetsgruppens betänkande om motion om ändring av märkes- och stipendieregelementet (införande av Kåraktivitetsmärken)
  • Beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till stiftande av hållbarhetsstrategi
  • Beslut om arbetsgruppens förslag till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens långtidsstrategi, policydokument och styrelsens arbetsordning, stiftande av uppförandekod samt upphävande av jämlikhetsplanen och jämlikhetspolicydokumentet
  • Val av studeranderepresentant till Universitetskollegiet
  • Uppföljning av implementering av verksamhetsplanen 2023
  • Genomgång av jämlikhetsenkätens resultat

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl. 21.55.