Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 3/2023

Svenska Handelshögskolans studentkår 

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 3/2023 

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och 

mötesplattformen Microsoft Teams 

Tid: Torsdag 30.3.2023 kl. 16.01-17.29

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl.16.01 

Fullmäktige behandlade följande ärende under möten: 

  • Godkände styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens stadgar (1/2023)
  • Godkände arbetsgruppens förslag om ändring av fullmäktiges arbetsordning
  • Godkände arbetsgruppens förslag om ändring av styrelsen arbetsordning
  • Tillsatte arbetsgrupp för revidering av märkes- och stipendiereglementet
  • Remitterade motion (1/2023) till arbetsgruppen för revidering av märkes- och stipendiereglementet

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall 17:29