Blogg

Fullmäktige 2021-2022 närvarade 70% av mötestiden – stark start för fullmäktige 2022-2023

En genomsnittlig fullmäktigeledamot under mandatperioden 2021-2022 närvarade på cirka 70 procent av fullmäktiges mötestid. På konstituerande mötet (9/2021) var närvaron som högst med 90 procent, medan närvaron på höstens möte 6/2022 och 8/2022 var som lägst med 50 procent, vilket är det lägsta möjliga deltagandet för att fullmäktige ska kunna ta beslut. Det framgår av statistik som fullmäktiges presidium har sammanställt över den gångna mandatperioden.

Fullmäktiges ordförande 2021-2022 Emma Lindvall är nöjd med statistiken för mandatperioden, eftersom ett stort ansvar på högt deltagande funnits hos de enskilda ledamöterna.

– Vi hade ett rekordlågt antal ledamöter i fullmäktige under mandatperioden och under hösten 2022 fanns inga suppleanter att tillgå, vilket satte stor press på de ledamöter som fanns kvar, säger Lindvall.

Hon förklarar att närvaron också präglats av coronapandemin som fortfarande pågick under ungefär hälften av mandatperioden och att flera ledamöter var på utbyte till länder med stor tidsskillnad till Finland. Fullmäktige övergick också till strikt fysisk närvaro från och med möte 6/2022, vilket gjorde att den totala närvaron sjönk rätt markant.

– Presidiet märkte under våren 2022 att diskussionernas kvalitet led av att vara på distans, så efter att ha genomfört en intern enkät där flera ledamöter bekräftade våra observationer beslöt vi att övergå till strikt fysisk närvaro. De som befunnit sig på utbyte har dock haft möjlighet att delta digitalt, tillägger Lindvall.

Aktiviteten hos enskilda ledamöter under året varierade kraftigt, med en närvaro mellan cirka 10 till 100 procent. Majoriteten hade dock en närvaro över 60 procent, vilket Lindvall är nöjd med.

– Det är svårt att säga vad den varierande aktiviteten har att göra med. Man ska också komma ihåg att ett år är en ganska kort tid och har man otur med mötesdatumen syns det rätt fort i statistiken. Presidiet önskar såklart ändå att fullmäktigearbetet prioriteras och uppmuntrar väljarna att ställa krav på ledamoten man lagt sin röst på, säger Lindvall.

Bra start för fullmäktige 2022-2023

Fullmäktige 2022-2023 inledde sitt mandat i november 2022 och har sedan dess haft fyra möten, med en genomsnittlig närvaro på kring 73 procent. Detta kan jämföras med 78 procent hösten 2021, även om det ska noteras att deltagande på distans inte var möjligt längre 2022.

– Jag är mycket nöjd med starten på mandatperioden, där hela 11 ledamöter i det närmaste närvarat 100 procent av mötestiden. Dessa ledamöter har alltså alltid kommit i tid till mötena, hållit sig till pausernas längd under mötena och närvarat till slutet av mötena. Jag hoppas att väljarna ser och uppskattar sina invalda ledamöters närvaro, säger Lindvall som fortsättningsvis leder fullmäktige för mandatperioden 2022-2023.

Hon poängterar att fullmäktige 2022-2023 under hösten haft suppleanter som inte alltid kallats in eller kallats in med kort varsel, vilket kan påverka närvaron för dessa.

– Presidiet har nu uppmuntrat alla suppleanter att alltid närvara på mötena, eftersom de ofta behövs på grund av oförväntade sjukdomsfall, jävssituationer och liknande, säger Lindvall.

Även denna mandatperiods konstituerande möte (11/2022) hade högst deltagande med cirka 80 procents närvaro under mötestiden, medan årets sista möte (14/2022) endast hade runt 60 procents närvaro.

– För mandatperioden 2022-2023 önskar jag, något optimistiskt, att vi skulle nå en närvaro om minst 60 procent för alla enskilda ledamöter och en total närvaro för hela fullmäktige om minst 75 procent. Det är viktigt att arbetsbördan fördelar sig någorlunda jämnt och att alla ledamöter är delaktiga i fullmäktiges arbete. Med det sagt ska man inte heller stirra sig blind på närvarostatistiken. Den säger bland annat inget om hur aktiv en ledamot varit på mötet, hur mycket förhandsarbete som ledamoten gjort eller hur livssituationen ser ut, avslutar Lindvall.

Den fullständiga närvarostatistiken hittas här.

Statistiken är sammanställd av fullmäktiges presidium enligt de justerade fullmäktigeprotokollens noteringar över närvaro. Närvaroprocenten visar ledamöternas närvaro i förhållande till mötenas längd. En ledamot som inte fått delta i fullmäktiges arbete på grund av att hen samtidigt suttit i studentkårens styrelse eller inte längre varit närvaroanmäld på Hanken beaktats inte i statistiken för perioden som denne inte fått delta i fullmäktiges arbete. En ledamot som jävat sig räknas som närvarande. Eventuella frågor om statistiken kan skickas till emma.lindvall@shs.fi.

Fullmäktiges presidium 2022-2023
Emma Lindvall, Emilia Sparf och Sofie Eriksson

Fullmäktiges presidium 2021-2022
Emma Lindvall, Petteri Tuokila och Fanny Kesti