Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 1/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 01/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 13.01.2022 kl. 10.00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Anton Mattsson, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Pia Blomqvist, Selma Lumio, William Sundell, Emma Lindvall, Elliott Tallqvist, Sinéad Obrey

Mötet öppnades kl. 10:01 av ordförande Winqvist

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Val av vice ordförande
 • Beslöt om ansvarsområden för samtliga styrelsemedlemmar, samt valde vice för samtliga ansvarsområden
 • Beviljade namnteckningsrätt åt styrelseordförande Emilia Winqvist ensam eller vice ordförande Ida Havunta och generalsekreterare Sinéad Obrey tillsammans. Fullmakt att teckna sponsoravtal i studentkårens namn beviljades åt William Sundell.
 • Rättigheter till bankkontot och rätten att ingå avtal om bankkort beviljades åt ordförande Winqvist och generalsekreterare Obrey.
 • Valt att delvis hyra ut Casa Academica åt utomstående under verksamhetsåret.
 • Fastslagit tidpunkten för Kårmässan till 1.2.2022 kl. 11-14
 • Fastslagit deadlinen för klubbarnas till 6.2.2022 kl. 23.59
 • Anställt en ny ekonomi- och förvaltningssekreterare
 • Beslutat att med anledningen av den rådande coronavirus pandemin med omedelbar verkan avbryta uthyrningen av följande av studentkårens utrymmen: Femman, Legenda och Casas festsal. Restriktionen gäller fram till den 31.1.2022. Studentkårens mötesrum hålls öppna.
 • Till följande organ valdes representanter:
  • Finlands Ekonomers förbundsmöten
  • Ekonomföreningen Niords styrelse
  • Committee of Teaching Excellence
  • Hankens examensnämnd
  • Hankens disciplinnämnd och etiska kommitté
  • Studenternas Hälsovårdstiftelses arbetsgrupp Sibelius
  • Arbetsgruppen för Assurance of Learning
  • Direktionen för enheten för studier och antagning
  • Direktionen för enheten för forsknings -och universitetsservice
  • Direktionen för enheten för internationella ärenden och externa relationer
  • Studenternas Idrottsförbund rf
  • Hanken Sustainability Group
 • Därtill valdes personer till följande poster:
  • Klubbansvarig
  • Ordförande för ordförandeutskottet
  • Två stycken jämställdhets- och trakasseriombud
  • Ordförande, vice ordförande och två styrelsemedlemmar till Svenska Ekonomie Studenters Stiftelses (SESS) förvaltningsråd
  • Ordförande samt vice ordförande för SESS
 • Till följande poster och organ har styrelsen beslutat om förslag som presenteras inför fullmäktige:
  • Studentkårens kurator
  • Medlemmar till disciplinnämnden

Anmälningsärenden

 • Äldremannarådets ordförande Elliott Tallqvist meddelar att hans dörr står öppen.
 • Styrelseledamot Jennifer Holmberg meddelar att hon känner stor iver för det kommande verksamhetsåret 2022.

Styrelsens aktiviteter

Emilia Winqvist

 • Gått igenom hur ekonomiförvaltningen fungerar på SHS med Daniel
 • Rekryterat en kurator, ekonsek och SHS disciplinnämnd
 • Diskussion med FM ordförande om t.ex. Att följa upp styrelsens arbetstimmar
 • Haft två möten med SSHVs ordförande om samarbetet under 22
 • Svarat på FSFs förfrågan om viktiga teman till deras valprogram
 • Deltagit på Canon möten och diskuterat pandemiläget
 • Deltagit på Hanken Sustainability möte och funderat kring evenamang
 • Diskussion med Sinéad angående hur samarbetet ska löpa
 • Ärenden kring stipendie- och märkesnämnden 
 • Hjälpt styrelseledamöter med att komma igång med sina uppgifter
 • Fixat de sista för övergången på kommunikations sidan
 • Möte med IHD och ÅFK angående pandemiläget

Jennifer Holmberg

 • Bekantat mig med Basses och Emmis testamenten och satt tid på att komma igång och skapa arbetssätt.
 • Kick-off och planeringsmöte med de andra intressebevakarna (Pia och Ida). 
 • Planerat IG-puff om välfärdsområdesvalet. 
 • Fyllt i FSF enkät om FSF valprogram inför riksdagsvalet 2023.
 • Deltagit i Hanken Sustainability Groups första möte för året. 

Selma Lumio

 • Deltagit skolning gällande min post med företrädare
 • Deltagit på möte med International Helsinki Days angående planering under det rådande läget med restriktioner
 • Presenterat SHS verksamhet för de inkomna utbytes studeranden i samband med deras orienteringsdagar
 • Förberett och planerat inför kommande möte med ordförande utskottet

Anton Mattsson

 • Bekantat mig med hemsidan och vår admin-sida
 • Gjort nya användare (shs-mail adresser)
 • Samlat in material till nyhetsbrevet
 • Fixat nya alias och email kedjor

Ida Havunta

 • Planerat och förberett material inför valet av Årets föreläsare 2021. Röstningen kommer att öppna 17.1. 
 • Skrivit Utbildningsutskottets inlägg för nyhetsbrevet 1/2022 
 • Slått fast och informerat om datum för Utbildningsutskottets första möte
 • Haft kick-off möte med de andra intressebevakarna Pia och Jennifer 

Pia Blomqvist

 • Träff med Clara Lumio gällande samarbete under 2022 mellan SHS & SSHV 
 • Planerandet av Välmåendeveckan har inletts 
 • Kick-off möte med Jennifer och Ida 
 • Inlett arbetet med mötesagenda för sammankomsten av Hankeiternas Välmåendegrupp 
 • Genomgång av företrädarens testamente 
 • Preliminära planer inför socialpolitiska strategin har påbörjats 

Hampus Nordin

 • Bekantat mig med testamente och haft skolning med gamla FU
 • Påbörjat insamling och utdelning av kårnycklar
 • Bekantat mig med bokningssystemet och Google Kalendern
 • Städschema på kåren har påbörjats

William Sundell

 • Hade möte med flera företag gällande samarbetsmöjligheter under 2022
 • Påbörjat förberedelser inför den första Company of the Week -veckan, som kommer att hållas tillsammans med Deloitte från den 24.1 till den 28.1
 • Startat igång Näringslivsutskottets verksamhet och förberett det första mötet och den första skolningen
 • Arbetat med att integrera data insamling i NU:s verksamhet