Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 4/2021

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 4/2021
Plats: Microsoft Teams
Tid: 22.4.2021 kl 16:00

Mötet öppnades av ordförande Nicolina Massa kl. 16.05
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

 • Ylva Ekman & Petteri Tuokila valdes till protokolljusterare jämte rösträknare.
 • Jonatan Lång valdes till skrivare av mötesreferat på svenska & engelska
 • Ingrid Bärlund valdes till ordförande för Årsfestkommittén 2021-22
 •  Verksamhetsberättelsen 2020 fastställdes
 •  Bokslutet 2020 fastställdes
 • Styrelsen 2020 beviljades ansvarsfrihet
 • Fullmäktige tillkännegav SHS revisionsberättelse och bekräftelsebrevet för 2020
 • Valde studeranderepresentanter till Unikollegiet:
  Emilia Hattula valdes som suppleant till Fanny Hindsberg
  Eliott Tallqvist valdes som ordinarie studeranderepresentant
  Ida Rautanen valdes som suppleant till Eliott Tallqvist
  Taneli Immonen valdes som ordinarie studeranderepresentant
  Ingrid Bärlund valdes som suppleant till Taneli Immonen
 • Stora Utskottet valdes till att revidera märkes och stipendiereglementet och kårpampsreglementet

Övriga ärenden
– En diskussion fördes bland fullmäktige att påbörja ett eventuellt arbete för mentorskapsprogram för förtroendevalda på SHS

– Fullmäktige uppmanas till att svara på medlemsundersökningen 

– Nästa möte är den 19.5 kl 17:00

Mötet avslutades kl 19.01 av ordförande Nicolina Massa.