Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 7/2020

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR
Mötesreferat för Fullmäktigemöte 7/2020
Tid: Onsdag 23.9.2020 kl 17:04-19:
Plats: Auditorium Maxen, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 106 i Svenska Handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16) och Microsoft Teams


Mötet öppnades av ordförande Henna Konsti kl. 17:04

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

 • Andreas Lindén och Nicolina Massa valdes till protokolljusterare jämte rösträknare i Helsingfors. Nystén och F. Anderson väljs till protokolljusterare jämte rösträknare i Vasa
 • Anton Nilsson valdes till skrivare av mötesreferat på svenska och engelska.
 • Ekonomisekreterare Karlsson höll budget uppföljning av Q2
 • Fastställde fullmäktige valdatum till 22-23.10.2020
 • Taneli Immonen och Jonas Madsén valdes som nya studerandemedlemmar till SESS styrelse med mandatperioden 9/2020-2022.
 • Fanny Hindsberg, Nea Olsson och Felix Anderson valdes som ordinarie studeranderepresentanter till Universitetskollegiet
 • Valde SHS delegation till Finlands Studentkårs Förbundsmöte på förslag av styrelsen med kompletering av två extra observatörer
 • Förde diskussion kring SHS långtidsstrategi

Övriga ärenden

 • Nästa fullmäktigemöte kommer att hållas den 21.10.2020 kl 17:00
 • Stora Utskottet öppnade diskussion till fullmäktigeledamot kring revidering av studentkårens dokument
 • Kårmässan ordnas 29.9.2020 med fullmäktige som deltagare
 • Ordförande Konsti informerar att International Helsinki Days ordförande kommer närvara på följande fullmäktige möte för att redovisa IHDs verksamhetsplan i den rådande pandemin.

Mötet avslutades kl 19:17 av ordförande Henna Konsti.