Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/2020

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/2020
Plats: SHS Fullmäktige Teams
Tid: Torsdag 26.3.2020 17:00-19:16
Mötet öppnades av ordförande Henna Konsti kl. 17:00
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Till föredragningslistan under övriga ärenden lades till att gratulera Maisa på födelsedagen till av Lydia Nystén
  • Taneli Immonen och Christian Nygård väljs till röstgranskare jämte protokolljusterare
    -Robin Eriksson valdes till skrivare av mötesreferat på svenska och engelska
  • Ekonomisekreterare Daniel Karlsson och Generalsekretare Kristiane Width presenterade budgetuppföljningen för första kvartalet
  • Ändringen av ändringen till studentkårsavgiften för hösten 2020 och våren 2021 på förslag av styrelsen godkändes
  • Ändringarna till studentkårens valordning på förslag av valordningens arbetsgrupp och Melina Weckman godkändes efter sluten omröstning

Övriga ärenden:
-Fullmäktige gratulerade Maisa på hennes födelsedag
-Nästa möte hålls 8.4
-Henna Konsti bad fullmäktige att delta i en enkät om hur Teams mötet fungerade för att förbättra till nästa möte
Fullmäktiges ordförande avslutade mötet kl. 19:16