Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 10/2017

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄKTIGEMÖTE 10/2017
Fullmäktigemöte 4.12.2017
Plats: Lärarrummet på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiagatan 22
Tid: 17:00

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:01

 • 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet samt val av protokolljusterare jämte rösträknare

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.

 • 3 Fastställande av föredragningslistan som mötets dagordning

Föredragningslistan godkänns.

 • 4 Val av skrivare av mötesreferat svenska och engelska

Linnea Strand valdes till skrivare av mötesreferat.

 • 5 Information och diskussion

Styrelsen presenterade pågående verksamhet och tackade för gott samarbete under året.
Styrelseordförande 2018 Henna Konsti informerade hur den nya styrelsen börjat arbetet.
Information från Vasa
Stora utskottet informerade fullmäktige om deras verksamhet
Stiftelsen informerade om dess verksamhet

 • 6 Val av revisor

Förslag: Mikael Söderlund, Rolf Nyberg, Lars-Ove Backman och Stefan Söderberg har bekräftat att de kan åta sig uppdraget.
Förslaget understöddes.

 • 7 Val av inventeringsmän

Ordinarie: Jens nyström och Henna konsti
Suppleanter: Amos Schalin och Karri Lumivirta
 

 • 8 Fastställande av studentkårsavgiften 2018-2019

Förslag: Studentkårsavgiften för läsåret 2018-2019 föreslås vara 120, varav 54€ går till studenthälsan och 66€ till studentkåren. Terminsavgiften är 60€, varav 27€ går till studenthälsan och 33€ till studentkåren.
Beslut: Studentkårsavgiften godkändes

 • 9 Fastställande av budget 2018

Bilaga 1: Budgetförslag 2018
Budgetförslaget diskuterades öppet.
Beslut: Budgeten godkänns i enlighet med styrelsens förslag.

 • 10 Fastställande av verksamhetsplan 2018

Bilaga 2: Verksamhetsplan 2018
Delarna av verksamhetsplanen diskuterades var för sig.
Beslut: Verksamhetsplanen 2018 godkänns i sin helhet.

 • 11 Val av disciplinnämnden

Bilaga 3: styrelsens proposition gällande disciplinnämnden 2018-2019.
Beslut: styrelsens proposition godkändes

 • 12 Val av medlemmar till unikollegiet

Bilaga 4: styrelsens proposition gällande medlemmar till unikollegiet
Beslut: styrelsens proposition godkändes.

 • 13 Stora utskottets proposition gällande komplettering av stora utskottets medlemmar

Filip Styrström avgår från stora utskottet pga sitt styrelseuppdrag.
Förslag: Styrström ersätts med Sara Teräsvasara som tas upp som ny medlem i stora utskottet
Beslut: Förslaget godkändes

 • 14 Övriga ärenden

Kampanjen #dammenbrister diskuterades fritt och hur studentkåren tar ställning till detta.

 • 15 Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:35