Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/17

Fullmäktigemöte 24.4.2017
Plats: Lärarrummet på Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 105 i Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16)
Tid: kl 17.00
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17.03
§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet samt val av protokolljusterare jämte rösträknare
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
Protokolljusterare jämte rösträknare: Filip Björklöf och Filip Lindholm
§ 3 Fastställande av föredragningslistan som mötets dagordning
Föredragningslistan godkänns
§4 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska
Christoffer Backlund valdes till skrivare av mötesreferat
§ 5 Fastställande av verksamhetsberättelsen 2016
Verksamhetensberättelsen fastställdes som sådan
§ 6 Behandling av revisionsberättelse och inventarieförteckning
Studentkårens revisorer Tomi Liukkonen och Christoffer Hällfors har utfärdat en revisionsberättelse för verksamheten 2016.
Revisionsberättelsen och inventarieförteckningen gavs till kännedom
§ 7 Fastställande av bokslut 2016
Bokslutet 2016 fastställdes
§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet beviljades
§ 9 Val ordförande för Masters’ committee
Ärendet bordlades
§ 10 Val av ordförande för Årsfestkommiten

Anni Immonen valdes till ÅFK ordförande
§ 11 Val av ordförande för International Helsinki Days
Hampus Djupenström valdes till IHD ordförande
§ 12 Information och diskussion
Styrelsen presenterade sina pågående projekt
§ 13 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
 
§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 19.57