Fullmäktigemöten

Välkommen på fullmäktigemöte 8/2021!

Å ordförandes vägnar kallas SHS fullmäktige till möte den 4.11 kl 17:00. Mötet sker i lärarrummet på Hanken i Helsingfors, i Vasa samt via mötesplattformen Microsoft Teams.

På mandatperiodens sista möte kommer att behandlas ärenden såsom:

  • Presentation av utkast för verksamhetsplanen 2022
  • Presentation av utkast för budgeten 2022
  • Ändring av Masters’ Committees verksamhetsperiod
  • Val av studentkårens generalsekretare

Önskar du att delta på mötet? Som SHS medlem är du berättigad till att närvara. Publiken är välkommen att delta via Teams, länken till mötet publiceras här 4.11.

Ta konakt med ordförande för SHS Fullmäktige, Nicolina Massa (nicolina.massa@shs.fi)