Blogg

Hur fungerar jämlikhets- och trakasseriombuden?

Finlands roligaste studentkår ska också vara Finlands tryggaste studentkår. 

Inom studentkåren finns totalt fyra jämlikhets- och trakasseriombud: två i Helsingfors, och två vid SSHV i Vasa. Ombudens viktigaste arbetsuppgifter är att främja jämlikhet och förebygga trakasserier i all verksamhet som tangerar SHS på sätt eller annat. I praktiken innebär det här både förebyggande åtgärder och stödande åtgärder. 

Vad gör ombuden? 

Preventiva, eller förebyggande, åtgärder innebär till exempel att hålla koll på att alla styrdokument och reglement hålls uppdaterade. Två av våra viktigaste dokument är jämlikhetspolicydokumentet och jämlikhetsplanen, som revideras med tre års mellanrum. Förutom detta är det även vår uppgift att tillsammans med styrelsen utbilda förtroendevalda och kommittéer, så att även de kan jobba med jämlikhetsarbete på gräsrotsnivå. 

Trots det förebyggande arbetet som görs av studentkårens olika organ så uppstår det ibland obekväma situationer, i form av till exempel muntliga eller fysiska trakasserier, diskriminering eller ojämlik behandling. Vårt arbete är även att fungera som stöd då någonting händer. Alla diskussioner är konfidentiella. 

Vad innebär konfidentialitet och vad kan man prata om? 

I sin korthet betyder konfidentialitet att alla ärenden behandlas anonymt. Du har möjligheten att välja ifall du vill lämna ditt tips helt anonymt, eller om du vill att vi stöder dig i frågan. Vårt arbete sker alltid på dina villkor, och du har alltid rätten att hållas anonym. 

Du kan prata med oss om vad som helst som tynger dig vad beträffar studentkårverksamheten eller dess medlemmar. Till exempel kan det handla om att du blivit sexuellt trakasserad på ett evenemang, att du sett någon bli diskriminerad, eller att du har ett utvecklingsförslag för kommunikationen – vad som helst som kränkt dig eller fått dig oroad, obekväm eller otrygg. Det behöver inte vara något som hänt nyligen, utan vi hjälper dig gärna även med ärenden som hänt en längre tid tillbaka. Det är viktigast att informationen når oss, även om inga åtgärder önskas! 

Jämlikhets- och trygghetsarbetet utvecklas ständigt, och vi vill höra dina tankar, idéer och/eller orosmoment som du haft! 

Hur fungerar vårt arbete i praktiken? 

  1. Du har varit med om något obehagligt, sett något oroväckande, eller vill tipsa om ett utecklingsförslag du har 
  2. Du är i kontakt med Pippi (pippi.blomqvist@shs.fi / +358 40 5528470) eller Anton (anton.mattsson@shs.fi / +358 44 0505971)  
  3. Pippi eller Anton är i kontakt med dig för att diskutera ärendet vidare på det sätt som passar dig bäst. Vårt viktigaste jobb är att lyssna! 
  4. Efter diskussionen utreder Pippi och/eller Anton hur situationen kunde lösas eller behandlas, och du får välja hur/om ärendet ska tas vidare. Du binder dig inte till någonting 

Vad händer sen? 

Hur problemsituationer löses varierar från fall till fall, men det finns en del praxis. Utgångspunkten är att allt sker på dina villkor, vilket i praktiken att vi är bundna av tystnadsplikten om inte annat är överenskommet. De flesta problemsituationerna löser sig med en öppen diskussion eller en muntlig varning, men ibland kan det krävas andra disciplinära åtgärder. Dessa kan, om du så önskar, behandlas av styrelsen eller fyramannarådet: skriftliga varningar, portförbud eller avgång från post. Skulle ett fall kräva att polisanmälan görs stöder vi dig i den processen. 

Vem är vi? 

Pia ’Pippi’ Blomqvist

Det är jag som är Pippi! Jag är 25 år och studerar FLO för n:te (sjätte…) året på magisternivå. Jag är hemma från Sibbo, och tog min kandidatexamen vid Åbo Akademi. Med mig på Kåren har jag ofta kårhunden Francis, som också gärna fungerar som stöd. Jag är utbildad i första hjälpen för psykisk ohälsa av Mieli ry, och drar också i trådarna för vår StödHankeit-verksamhet. 

Anton Mattsson

Hejsan! Jag det är jag som är Anton, jag är 22 år gammal från Pargas som studerar entreprenörskap och företagsledning på tredje året. Jag hänger för det mesta på kåren men även rätt ofta på Hanken, oftast i business labbet, man får jätte gärna komma o prata med mig om allt mellan himmel och jord.

Här kan du kontakta oss

trakasserier@shs.fi 

jamlikhet@shs.fi 

Pippi Blomqvist (pippi.blomqvist@shs.fi / +358 40 5528470) 

Anton Mattsson (anton.mattsson@shs.fi / +358 44 0505971)