Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 16/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 16/2020
Plats: Microsoft Teams
Tid: 13.5.2020 kl. 11:00
Närvarande:
Fanny Hindsberg, Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Joakim Kiuru, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane Width
Mötet öppnades kl. 11:03 av Hindsberg
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen tog beslut om studentkårens utrymmens användning
  • Beviljande av namnteckningsrätt

Styrelsens aktiviteter:
Gemensamma aktiviteter:

  • Deltagit på rektorskaffet
  • Deltagit på prorektorsmöte
  • Deltagit i FMs aftonskola
  • Deltagit på rektorsinfo

Fanny Hindsberg: Möten med Gensek, FM ordförande, HUS ordförande Claes Berg, Genomfört datainsamling av Hanken till SHS strategi 2025, Sammanställt enkäten om distansstudier och redovisat om resultaten till Hankens ledningsgrupp, Vappen tal på Yle med de andra studentkårerna
Oscar Byman: WSC kommunalvalsprogramsmöte, FSF Kopolive x2, Jobbat med SHS2025 strategin: Informationskampanj lanserad och ute, gjort upp enkät för alumner, strategiworkshop med Hankens ledning, sparrat med Janne Tienari, planerat för nästa fas, Hållit två träffar med Externa Intressebevakningsarbetsgruppen, Arbetat med sammanställning av coronaenkätens resultat
Eliott Tallqvist: FSSPIF möte, Lett UU möte 4/2020, Deltagit på Assurance of Learning möte, Diskuterat digital undervisning med Hanken, Presenterat enkäten om distansstudier för Hankens ledningsgrupp, Utfört en takeover på shs instagram med IR-representanterna, Granskat närvaron för UU:s medlemmar inför hösten. Förbereder massiv nyrekrytering
Joakim Kiuru: Träffat Hankens näringslivsteam, Möte med Nordea, Jobbat med SHS Sponskoordinering, Förberett försäljningsspurt
Maisa Dyhr: Haft möten med FSSPIF,  Externa intressebavkningsgruppen, HOAS styrelsemedlem som representerar SHS, Sopolive, 2x jämlikhetsplangruppen och FM aftis samt Hankens ledningsgrupp gällande coronaenkätens resultat. FSF miljösektorträff, Arbetat med sammanställning av coronaenkätens resultat, SHS-2025 somematerial och studiepsykologernas somematerial, Hållt jämlikhetsworkshop till Ordförandeutskottet med Filip och gått igenom vad ska göras med jämlikhetsenkätens resultat med Filip (som varit megaduktig och gjort en powerpoint <3)
Nea Olsson: Personlig kontakt med ordföranden gällande deras individuella verksamhetet, Skrivit dokument: utredning av kommittéers verksamhet, Jämlikhetsworkshop med ordf, Styrelsens evenemang SHS & Chill: workout med Kristi, Syl kv-möte x2, Externaintressebevakningarbetsgrupps möte: HOAS, Vappen. Nordic Board kontakt
Filip Jägerroos: Öppnat FU-utskottets rekrytering och marknadsfört + somematerial, Kårutrymmens QR kod projekt färdigt, Skaffat nya brandsläckaren av UF och satt dom på mera ställen och utrymmen som har saknat (t.ex. Femman), Skapat mall för klubbstadgar och protokoll för konstituerande möte på svenska och engelska och delat i klubbordförandes FB grupp och shs.fi för att underlätta människor att skapa nya klubbar på SHS i framtiden, Varit i kontakt med husbolaget gällande en uthyrning på hösten och påbörjat diskussion med husbolaget och disponenten om oljebehandling av Casas golv under sommaren. SHS2025: klubbar, Två möten och arbete med jämlikhetsplangruppen och FM aftonskola, Jämlikhetsenkät möte med Maisa och gått igenom data och skapat en PP över resultat, Hållit jämlikhetsworkshop till Ordförandeutskottet med Maisa
Axel Toukkari: Koordinerat sociala medierna, Haft djupare dialog med Genero och fått in en första draft av kontraktet, finslipar på kontraktens detaljer kring den nya hemsidan, Arbetat på hur WCAG 2.1 kommer att uppfyllas och hur kårens hemsida gör tillgänglig och hållbar i längden, Skapat SHS e-mail
Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 11:06