Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 6/2020

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 06/2020
Plats: SHS Fullmäktige Teams
Tid: Onsdag 13.5.2020 kl. 17:00-21:58
Mötet öppnades av ordförande Henna Konsti kl. 17:00
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Erika Storfors och Tanneli Immonen valdes till röstgranskare jämte protokolljusterare. Christian Nygård valdes till skrivare av mötesreferat på svenska och engelska.
  • På begäran av Stora Utskott presenterade styrelseledarmot Nea Olsson den utredning som gjorts gällande kommittéernas verksamhet våren 2020.
  • Arbetsgruppen för jämlikhetsplanen beslöt att inte lämna in ett slutgiltigt förslag för fullmäktige. Baserat på den feedback som gavs på aftonskolan onsdag 6.5.2020 beslöt gruppen att skjuta upp arbetet med jämlikhetsplanen till hösten eftersom diskussionen från aftonskolan kunde ha inneburit stora förändringar till det som redan skrivits. En enkät kommer att göras av arbetsgruppen för att få mera tankar på hur fullmäktige vill att jämlikhetsplanen skall se ut.
  • Styrelsen presenterade en uppföljning av hur implementeringsplanen för styrelsens verksamhet år 2020 ser ut, vad som gjorts under våren och vad som ännu ska göras under resten av året.
  • Prioritetsordningen kring revideringen av studentkårens dokument diskuterades. Fullmäktige beslöt enligt Stora Utskottets förslag om att Stora Utskottet ska utreda vad som behöver revideras i följande tre dokument: arbetsordning för fullmäktige, förvaltningsreglementet och ekonomireglementet.

Övriga ärenden

  • En motion har inlämnats under samma dag som fullmäktigemötet av Anton Nilsson och undertecknats av 11 övriga fullmäktigeledarmöter. Motionen gäller evenemangsutbudet inom studetkåren. Fullmäktige beslöt att acceptera motionen och anordna en strategiaftonskola under hösten tillsammans med ordförandeutskottet.
  • Fullmäktige enkätens resultat presenterades, överlag konsteterades ett högt deltagande i enkäten.
  • Melina Weckman, Anna Hedvall och Christian Nygård meddelade att de avgår från fullmäktige eftersom de utexamineras under sommaren.
  • Nästa möte hålls i början av september.

Mötet avslutades kl 21:58 av ordförande Henna Konsti.