Fullmäktigemöten

Välkommen på fullmäktigemöte 7/2021!

Å ordförandes vägnar kallas SHS fullmäktige till möte den 20.10 kl 17:00. Mötet sker i hybridformat med fysiskt närvaro i Auditorium Maximum på Hanken i Helsingfors och rum V105/V106 på Hanken i Vasa samt via mötesplattformen Microsoft Teams.

På höstmötet kommer att behandlas stadgeenliga ärenden såsom:

  • Godkännande av SHS kommunikationsplan 2021-24
  • Godkännande av SHS Medellångaekonomiplan
  • Val av två studeranderepresentanter till Hankens styrelse
  • Val av studeranderepresentant till SHS Discplinnämnd

Önskar du att delta på mötet? Som SHS medlem är du berättigad till att närvara.

Ta konakt med ordförande för SHS Fullmäktige, Nicolina Massa (nicolina.massa@shs.fi)