Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 10/2022

Välkommen på fullmäktigemöte torsdagen den 3.11 klockan 18:00!

Mötet hålls i Lärarrummet på våning 5 i Helsingfors och rum V105 i Vasa.

Mötet är det sista för nuvarande fullmäktiges mandatperiod, så kom gärna och följ med!

Ärenden:
– Styrelsens proposition gällande förändring av studentkårens stadgar
– Styrelsens proposition gällande förändring av studentkårens reglemente för val av studeranderepresentanter
– Beslut om kåravgiftens storlek för läsåret 2023-2024
– Genomgång av välmåendeenkätens resultat
– Presentation av styrelsens utkast till budget och verksamhetsplan
– Tillsättande av arbetsgrupp för revidering av styrelsens och fullmäktiges arbetsordningar

Alla SHS medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!