Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 5/2020

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 05/2020
Plats: SHS Fullmäktige Teams
Tid: Onsdag 29.4.2020 kl. 17:00-18:47
Mötet öppnades av ordförande Henna Konsti kl. 17:03
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Annika Lindström och Mikaela Löfström valdes till röstgranskare jämte protokolljusterare. Elsa Kuula valdes till skrivare av mötesreferat på svenska och engelska.
  • Fullmäktige bestämde att verksamhetsplanens implementering kommer att tas upp som en skild punkt på fullmäktigemöte i maj, istället för att boka in en skild aftonskola för att behandla ärendet.
  • Verksamhetsberättelsen 2019 godkändes.
  • Revisionsberättelsen 2019 antecknas till kännedom.
  • Bokslutet för året 2019 godkändes.
  • Styrelsen för året 2019 beviljades ansvarsfrihet.
  • Fullmäktige har diskuterat verksamhetsberättelsens sammansättning i framtiden och hur användningen av Microsoft Teams har fungerat.

Övriga ärenden

  • Påminnelse om Aftonskola 6.5.2020
  • Nästa möte 13.5.2020

Mötet avslutades kl 18:47 av ordförande Henna Konsti.