Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemötet 12/2018

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄKTIGE 12/2018
Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) och rum 105 i Hanken i Vasa.
Tid: 5.12.2018 kl. 17:00
 
1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:04
2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutfördhet
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3 Fastställande av föredragningslistan samt mötets dagordning
Föredragningslistan godkänns.
4 Val av mötessekreterare
Oscar Byman valdes till mötessekreterare
5 Val av protokolljusterare jämte rösträknare
Sara Teräsvasara och Charlotta Eriksson från Helsingfors samt Victor Bergström från Vasa valdes till protokolljusterare jämte rösträknare.
6 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska
Taneli Immonen valdes till skrivare av mötesreferat.
7 Val av styrelsen 2019
Till styrelsen 2019 valdes

  • Andreas Lindén – Ordförande
  • Ingrid Bärlund – Evenemangsansvarig
  • Jerker Törnqvist – Förvaltning och Underhåll
  • Nicolina Massa – Kommunikation
  • William Stjernberg – Näringslivsansvarig
  • Emilia Hattula – Socialpolitik och Internationella ärenden
  • Ellen Wulff – Högskolepolitik
  • Julius Tallqvist – Utbildningspolitik

8 Val av generalsekreterare
Till generalsekreterare valdes Kristiane Width
9 Val av ordförande för Äldremannarådet 2019
Till äldremannarådets ordförande valdes Rasmus Sinnemaa
10 Information och diskussion
– Styrelsen redogör för deras aktiviteter
– Frågor till styrelsen och enskilda styrelsemedlemmar
– Enskilda fullmäktigemedlemmars information till fullmäktige
– Information från Vasa
– Frågor till SSHV:s styrelse
– Stora utskottets information till fullmäktige
– Stiftelsens information till fullmäktige
11 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
12 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 21:02