Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 1/2018

SHS fullmäktigemöte 24.01.2018
1 MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades 17:04
2 KONSTATERANDE AV STADGEENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET SAMT VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE JÄMTE RÖSTRÄKNARE
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.
3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SOM MÖTETS DAGORDNING
Föredragningslistan godkänns.
4 VAL AV SKRIVARE AV MÖTESREFERAT PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA
Fredrik Palm valdes till skrivare av mötesreferat.
5 INFORMATION OCH DISKUSSION
Styrelsen presenterade:
Murat grundsten på Byholmen
Nygård och Andersén utnämnda till jämställdhetsombud
28.2 är dag för planerade tillbakaflytten till kåren
5 och 10 studiepoäng-fixande fortsätter
Samarbete med Hanken har undersökts
Marknadsföring har diskuterats
Andreas Lindén har utnämnts till ny ekonomisekreterare
Andersén kommer att vara ordförande för ordförandeutskottet
Information från Vasa
GDPR-tillämpning i Vasa har påbörjats
6 VAL AV GENERALSEKRETERARE
Styrelsens förslag: Camilla Mäkinen föreslås som generalsekreterare
Förslaget understödes.
7 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR IDROTTSKOMMITTÉN
Jonathan Luomala har valts till Idrottskommitténs ordförande
8 Val av styrelsemedlem till Svenska ekonomie studenters stiftelse
Henrika Franck föreslås av styrelsen som styrelsemedlem till Svenska ekonomie studenters stiftelse.
Förslaget understödes
9 Styrelsens åtgärdsplan gällande jämställdhet och trakasserier
Plan har lagts upp, jämställdhet ska diskuteras i Stora utskottet.
10 ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden
11 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades 19:09