Dataskyddsmeddelande

Här läser du mera om Svenska handelshögskolans studentkårs dataskyddspolicy och hur vi hanterar personuppgifter. 

I denna dataskyddspolicy beskriver vi hur Svenska handelshögskolans studentkår samlar in, behandlar och överlåter personuppgifter. Här berättar vi också vem du kan kontakta om du har frågor gällande dina personuppgifter. 

1.Dataskyddspolicy för Svenska Handelshögskolans Studentkår 

Dataskyddspolicyn gäller för hantering av personuppgifter med SHS som personuppgiftsansvarig på webbplatser, kommunikation samt vid evenemang. Huvudprincipen är att behandlingen av personuppgifter bör vara laglig, korrekt och öppen för att skydda den registrerades rättigheter. 

2.Hur behandlar vi personuppgifter? 

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande och tillämplig lagstiftning om personuppgifter vilket även inkluderar den EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

I det fall vi använder oss av underleverantör eller partner för att behandla personuppgifter, s.k. personuppgiftbiträden, sluter vi avtal för att försäkra oss om att behandlingen uppfyller samma krav som beskrivs i denna policy. 

Vi skyddar de personuppgifter som vi hanterar med hjälp av informationssäkerhet som baserar sig på riskbedömning. Hanteringen skyddas också genom att följa god praxis som baserar sig på beskrivningar och anvisningar.

Genom inbyggt dataskydd strävar vi efter att ta hänsyn till de registrerades rättigheter redan när vi tar i bruk IT-tjänster och processer. Kravet på dataskydd som standard uppfyller vi genom att inte behandla personuppgifter i onödan. 

Ifall det trots allt skulle ske en personuppgiftsincident anmäler vi detta till studentkårens generals, och meddelar även dig ifall incidenten innebär en stor risk. Ta alltid kontakt med SHS generalsekreterare, gensek@shs.fi, ifall det har skett en 

personuppgiftsincident eller om det finns en misstanke eller hög risk för att personuppgifter skulle läcka ut på ett otillbörligt sätt. 

3.Vilka personuppgifter samlar vi in? 

På våra webbplatser samlar vi generellt in information om din IP-adress och annan information om din session, men denna information kopplas inte till din person. Om du har loggar in som användare på våra webbplatser skapas det spår av vad du läser och skriver. 

För kommunikation med dig samlar vi in din postadress och e-postadress. Om du är i styrelsen eller anställd på studentkåren samlar vi in och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som är föreskrivet för arbetsgivare. 

3.1 Personuppgifter som du tillhandahåller 

När du anmäler dig till ett evenemang, bokar en plats, anmäler ditt intresse för en förtroendepost eller undertecknar ett avtal med SHS kommer du att bli ombedd att lämna nödvändig information. 

Denna information kan inkludera: 

Studentnummer 

Namn 

E-post och annan kontaktinformation 

Information om dieter och allergier 

Kontonummer

Förfrågan om bordsplacering 

Medlemskap i och/eller förtroendeuppdrag inom en eller flera föreningar 

Annan information som du har tillhandahållit eller som har lämnats ut med ditt samtycke 

3.2 Personuppgifter som lämnats till SHS 

Enligt universitetslagen 558/2009 (46 §) är alla studerande vid ett universitet som har antagits för att studera för en lägre eller högre universitetsexamen, med undantag för studerande som deltar i uppdragsutbildning, medlemmar i studentkåren. Universitetet övervakar att medlemsavgiften betalas. 

För att kontrollera kårmedlemskap har SHS tillgång till Svenska Handelshögskolans (Hankens) studeranderegister. De personuppgifter i Hankens studeranderegister som SHS har tillgång till är: 

Studentnummer 

Namn 

Kontaktuppgifter (telefonnummer, postadress) 

Närvarostatus / Medlemskapsstatus i studentkår 

Fakultetstillhörighet 

SHS har inte tillgång till kontaktuppgifter för personer med skyddad identitet. SHS kan inte redigera uppgifterna i Hankens studeranderegister. 

4.För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter? 

På våra webbplatser samlar vi in uppgifter för att anpassa tjänsten till dina önskemål och val.

Vi behöver dina kontaktuppgifter och vissa bakgrundsuppgifter om dig för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt. 

För att du skall kunna bedriva studier på Hanken registrerar vi dina kontaktuppgifter, din närvaro och dina studieprestationer. 

Om du är anställd på Hanken samlar vi in lagliga uppgifter av dig som anställd.

4.1 Kontroll av studentkårsmedlemskap 

I enlighet med Universitetslagen 558/2009 (46 §) är alla studerande vid ett universitet som har antagits för att avlägga lägre eller högre högskoleexamen medlemmar i studentkåren. 

Svenska handelshögskolan förser studentkåren med studentregister, där det framgår namn, studentnummer, kontaktuppgifter och närvarostatus i studentkåren. 

4.2 Ordnande av evenemang 

SHS tar emot personliga anmälningar både till evenemang som arrangeras enbart av SHS och till evenemang som arrangeras i samarbete med andra parter. SHS skickar även ut inbjudningar till vissa evenemang. 

4.3 Rekrytering och kommunikation 

SHS uppgift är att utse studentrepresentanter till olika arbetsgrupper och organ inom och utanför Hanken. Eftersom SHS är intresseorganisationen för studerande vid Hanken, ansvarar SHS också för att informera valda studentrepresentanter om frågor som berör dem i deras uppdrag. 

4.4 Bokning av utrymmen 

SHS hyr ut bostäder och sociala utrymmen. SHS lånar även ut utrustning.

5.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

SHS lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. 

6.När raderar vi personuppgifter? 

Vi kan radera dina personuppgifter på begäran ifall uppgifterna gäller marknadsföring eller alumnverksamhet. Om du är eller har varit anställd på SHS, har vi en lagstadgad skyldighet att bevara uppgifter. Ansökningar som skickats i mötesmaterial, raderas inte. Ansökningar som skickats in, men som inte är en del av mötesmaterial, uppmanas att raderas efter ansökningsprocessen. 

6.1 Överlåtelse av personuppgifter 

Vi överlåter inte dina uppgifter åt tredje part ifall det inte är fråga om ett personuppgiftsbiträde. Vi överför inte dina uppgifter till ett tredje land som inte ger ett likvärdigt skydd för dina personuppgifter. 

7. Rätt till information och rätt att inge klagomål 

Du har rätt att få information om och inge klagomål över hur dina personuppgifter behandlas. Ta i första hand kontakt med studentkårens generalsekreterare, gensek@shs.fi eller studentkårens ordförande, ordforande@shs.fi. 

8. Ändringar i dataskyddspolicy 

Studentkåren utvecklas och vill utveckla sin verksamhet. Därmed uppdateras dataskyddspolicy i takt med utvecklingen. Vi uppmanar att kontinuerligt kolla dataskyddspolicy för att se de möjliga förändringarna som gjorts.