Hanken

Viktig information för dig om förändring gällande magisteravhandlingens vikt i examen

För tillfället ingår inte vitsordet för magisteravhandlingen i det vägda medelvärdet vid examen. Hankens Utbildningsråd har 24.11.2020 beslutat att också Hanken går in för att inkludera vitsordet för magisteravhandlingen i de med prestationens studiepoäng vägda medelvärdena inom magisterexamen. Beslutet följer den gällande nationella linjen och strävar efter att förenhetliga praxis mellan universiteten i Finland. Förändringen träder i kraft fr o m 1.8.2021 och gäller vägda medelvärden i samtliga betyg som utfärdas med datum fr o m början av läsåret 2021-22. Bedömningsgrunderna eller de givna vitsordens betydelse påverkas inte, utan motsvarar som tidigare en femgradig skala där 1=F, 2=N, 3=G, 4=MG och 5=U.


Om du lämnar in din magisteravhandling och skriver ditt mognadsprov, samt har avlagt alla övriga för examen obligatoriska prestationer OCH ansöker om betyg senast 31.7.2021 berör förändringen inte dig. Då kommer du att utexamineras inom läsåret 2020-21 och ditt betygsdatum kommer att vara 31.7.2021, trots att du i praktiken får ditt betyg i handen först i september. Om du ansöker om betyg per 31.7.2021 ska du inte betala studentkårsavgift eller Studenthälsans avgift för hösten 2021, utan anmäla dig frånvarande medan du väntar på betyget.


Om du ansöker om betyg efter 31.7.2021, också trots att du eventuellt har avlagt alla
prestationer, inklusive magisteravhandlingen, före detta datum, berörs du av förändringen. Vitsordet (1-5) för din magisteravhandling påverkar då det vägda medelvärdet för huvudämneshelheten och det totala vägda medelvärdet i din examen. Ett eventuellt tidigare givet verbalt vitsord konverteras till ett siffervitsord enligt 1=F, 2=N, 3=G, 4=MG och 5=U. För att kunna ansöka om betyg efter 31.7.2021 ska du närvaroanmäla dig för hösten 2021. För närvaroanmälan måste du betala studentkårsavgiften, samt är skyldig att betala höstterminens avgift för Studenthälsan till FPA.