Nyheter

Sök stipendier!

Förslag och ansökningar skall skickas till studentkårens generalsekreterare (ansokan@shs.fi) senast den 13 december 2018.
Märken
Förslag om utdelande av förtjänsttecken och kårens standar inlämnas skriftligen av minst fem kårmedlemmar, av styrelsen, äldremannarådet eller fullmäktigeledamot.
– Stora kårnålen i silver utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla.
Lilla Förtjänstmärket utdelas som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla.
Förslag på mottagare av kamratskapsmärke framställs av ordinarie kårmedlem och inlämnas till märkesnämnden (ansokan@shs.fi). Märkesnämnden kan alltid själv komma med förslag till lämplig
mottagare av kamratskapsmärket. Fullmäktige beslutar, efter att ha hört märkesnämndens utlåtande, vem som skall få kamratskapsmärket.
Kamratskapsmärket utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen ”god kamrat” och som har befrämjat god Hanken-anda.
Stipendier
Kårstipendium om 250 euro kan sökas och delas ut till studerande som förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa. Kårstipendium kan utdelas till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng. Vid utdelande av kårstipendium beaktas härtill enbart studentkårsmeriter. Till ansökan skall bifogas studieutdrag och förteckning över den sökandes studentkårsmeriter.
Verksamhetsstipendium kan utdelas till studerande som förtjänstfullt verkat för SHS. Stipendierna kan inte ansökas och vid beviljandet av verksamhetsstipendium beaktas endast studentkårsmeriter.
Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendiernas storlek fastställs av Understödsföreningens styrelse och är maximalt à 1000€. Poster inom studentkåren som kvalificerar för stipendiet är styrelsemedlem, fullmäktigeordförande, CN ordförande, CN skattmästare, ordförande för Årsfestkommittén, INK ordförande, Exchange Committee ordförande, Gulnäbbskommittéens ordförande, IHD ordförande, Idrottskommitténs ordförande, Programkommitténs ordförande samt Masters’ Committee ordförande. Ansökningarna rangordnas enligt kåraktivitet och stipendierna kan denna gång ansökas av personer som innehavit någon av de ovan nämnda posterna under året 2018 och avslutar sitt uppdrag. Fritt formulerade ansökningar där det bör framgå kåraktivitet riktas till studentkårens stipendienämnd. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av Understödsföreningens styrelse.
Ben Schnitts stipendium ”Den sanna hankeiten” om 2000 euro delas ut till en person som har visat sig uppfylla någon eller några av följande egenskaper vid sin verksamhet inom ramen för SHS: Stöder och hjälper sina kamrater, ställer upp för gemensam sak, visar gott kamratskap, förhåller sig lojal till sin studentkår SHS, ställer upp för SHS, dess samarbetsorganisationer och takorganisationer. Förslag till stipendiemottagare kan framföras av SHS styrelse och av enskild SHS kårmedlem.
KårAmbassadörStipendiet (KAS) tilldelas studerande för slutexamen på Hanken eller nyligen utexaminerad. Utdelas till person med enastående framgång och personlig prestation i t.ex. idrott, kultur, näringsliv eller samhället eller; som fungerat som ambassadör för att sammanföra SHS med andra studentkårer, samfund, föreningar eller näringslivet eller; som genom studieutbyte samarbetat med utländska högskolor, universitet eller studentkårer och öppnat nya möjligheter för hankeiter. Stipendiesumman är 2 000 EUR. Mottagaren av stipendiet erhåller ett av SHSU:s styrelse utfärdat särskilt stipendiebrev.