Nyheter

Ställningstagande angående Unisports nya webbplats

 
Unisport har våren 2018 skapat en ny webbplats, som både utseende- och innehållsmässigt skiljer sig från den gamla. Den nya webbplatsen hittas bakom länken: uusi.unisport.fi
 
Den nya webbplatsen saknar för tillfället fullständigt svenskspråkigt innehåll.
 
Unisports nuvarande webbplats (unisport.fi) är översatt till svenska, men de översatta sidorna fungerar väldigt bristfälligt och en stor del av länkarna på den svenskspråkig webbplatsen leder direkt tillbaka till den finskspråkiga. Det har tidvis uppkommit rentav felaktig information på den svenskspråkiga webbplatsen, exempelvis gällande gruppträningstimmarna. Den illa fungerande svenskspråkiga webbplatsen har lett till att svenskspråkiga kunder har varit mindre benägna att använda den, vilket förklarar sidornas låga användningsgrad. Svenskspråkig information i form av fysiska anvisningar på Unisports samtliga verksamhetsställen är redan nästintill obefintlig, så utan webbplatsen finns det ingen information om Unisport på svenska överhuvudtaget.
 
Beslutsprocessen som ledde till att svenskan lämnats bort från den nya webbplatsen var minst sagt oklar. Beslutet fattades på det operativa planet och diskuterades i Unisports direktion, men ett beslut om webbplatsens språk gjordes inte av direktionen. Det diskuterades också huruvida frågan borde föras till Svenska Verksamhetsnämnden, men detta gjordes aldrig.  Svenska Handelshögskolan har nyligen blivit en av Unisports ägare och har förmodligen konsulterats i beslutet, men studentkårerna har inte hörts. Detta är både beklagligt och underligt, särskilt med tanke på att studerandena utgör Unisports största kundgrupp.
 
Utelämnandet av en svenskspråkig webbplats hos en kedja som ägs av tre universitet med svenska som ett officiellt språk är oacceptabelt.
 
Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Svenska Handelshögskolan har tillsammans kring 5000 studeranden med svenska som modersmål. Unisport bör inse att det bland dessa 5000 finns en mängd studeranden som inte talar det finska språket. Utelämnandet försätter svenskspråkiga kunderna i en svagare ställning då de inte har möjlighet att få information om Unisports tjänster på sitt modersmål, och för alla dessa personer förmedlar utelämnandet av svenskspråkig översättning ett intryck av att svenskspråkiga kunder är en lägre prioritet än resten.
 
Det är ytterst viktigt att Unisport besluter att upprätta en fungerande svenskspråkig version av den nya webbplatsen, och vi kräver att Unisports ledning skall behandla detta ärende.
 
Helsingfors 18.5.2018                     
 
Lauri Linna
Styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors Universitet
 
Henna Konsti
Styrelseordförande för Svenska Handelshögskolans Studentkår
 
Noora Vänttinen
Styrelseordförande för Aalto-universitetets Studentkår