Nyheter

Utlysning: studentrepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 21.2.2018 uppdragen som studentrepresentanter i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2018–2019. Ekonomistuderande i magister- eller doktorskedet vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet eller Svenska Handelshögskolan kan söka. Studentrepresentanterna har inga ersättare. De övriga medlemmarna i direktionen är i huvudsak finskspråkiga.
Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.
Ansökningstiden börjar 21.2.2018 kl. 12.00 och går ut 7.3.2018 kl. 12.00, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökan görs elektroniskt genom det egna universitetets studentkår. AUS och HUS elektroniska ansökningsblanketterna finns på adressen https://www.halloped.fi/fi under det egna universitetet. Ansökan till SHS skickas till epostadressen ansokan@shs.fi.
Anvisningar för sökandena samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/. I detta fall gäller anvisningarna i tillämpliga delar.
De sökandes namn och ansökningar överlåts till Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår. Studentkårernas styrelser väljer studentrepresentanterna i mars och direktionen inleder sin verksamhet omedelbart.
Vid valet iakttas studentkårernas reglementen, förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.
Urvalskriterier
Ansökans längd får vara högst 2 000 tecken utan mellanslag. Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska tydligt framgå av ansökan.
Valet baserar sig på intresset för uppgiften, påvisade kunskaper om organets verksamhet och att personen förbinder sig för hela mandatperioden. Som meriter kan räknas tidigare erfarenhet som studentrepresentant samt kontakt med studentorganisationer eller kontakt med andra studenter som påvisats på annat sätt.
Mer information:
Minna Mäkitalo
Intressebevakningssakkunnig, utbildningspolitik
minna.makitalo@ayy.fi